В резултат на ускоряващата се интеграция на изкуствен интелект и автоматизация в работната среда, в рамките на следващите три години 120 млн. души в дванадесетте най-развити икономики в света ще трябва да преминат през преквалификация, сочи изследването "The Enterprise Guide to Closing the Skills Gap", проведено от Institute for Business Value към IBM, в което са взели участие почти 6 хил. висши ръководни професионалисти от 48 държави. Същевременно периодът от време, който е необходим за придобиване на нужните умения от страна на служителите, се е увеличил десетократно само в рамките на изминалите четири години - през 2014 г. той е бил средно три дни, докато през 2018 г. вече е 36 дни.

Изследването показва още, че през разглеждания период се е изменил и характера на уменията, които според мениджърите са нужни на служителите им за успешно справяне със задачите на работното място. Докато през 2016 г. като най-важни са били определяни техническите способности и доброто боравене с математическите дисциплини, през 2018 г. двете най-важни качества вече са изцяло поведенчески - желанието за гъвкавост и доброто управление на времето и приоритизирането на задачите.

"Бизнесите са изправени пред нарастващи проблеми, свързани с разширяващата пропаст между наличните и необходимите умения, от една страна, и свиващия се пазар на труда, от друга, които могат да окажат въздействие върху бъдещето на самите организации и на глобалните икономики", казва управляващият партньор в IBM Talent & Transformation Ами Райт. "Обаче макар мениджърите да осъзнават сериозността на проблема, половината от ръководителите, които взеха участие в изследването, признават, че нямат стратегии за развитие на уменията на служителите си, с които да адресират все по-голямата пропаст. А тактиките, които могат най-бързо да затворят пропастта, са точно подходите, които компаниите използват най-малко."

Изследователите посочват, че компаниите могат да използват изкуствения интелект за анализиране на наличните способности в рамките на организацията, за да подтикнат служителите си към култура на продължаващо обучение. Те също предлагат три тактики за справяне с проблема с пропастта между наличните и необходимите умения:

Персонализиран подход

Компаниите трябва да адресират персоналните потребности от умения и желана кариера на служителите си, за да предоставят възможности за обучение, съобразени с променящата се среда на пазара.

Фокус върху прозрачността

Според експертите от Institute for Business Value, бизнесите трябва да поставят уменията на служителите си в центъра на цялостната си стратегия на човешките ресурси. "Водещите компании ясно показват на служителите си ролите и уменията, които стават все по-търсени на пазарите и които им осигуряват привлекателни и смислени начини да се квалифицират в сферите, които имат най-голямо значение, демонстрират техните качества и им позволяват да бъдат разпознати като професионалисти."

Търсене на решения вътре и извън организацията

За да останат конкурентоспособни, компаниите трябва да възприемат отворена технологична архитектура и да си сътрудничат с партньори, които се възползват от модерните решения на проблемите. Според анализаторите, екипите трябва да са отворени за приемане на външни експерти, които да управляват специфични вътрешни функции. Също така, компаниите трябва да са готови да интегрират данни между екосистемите по начин, който малко от тях правят днес. Същевременно вътре в самите организации трябва да бъдат изградени гъвкави екипи с хетерогенни умения, в които се насърчават вътрешнофирмената мобилност и развитието на индивидуалните умения.