БНБ изнесе данните за кредитирането и депозитите за деветте месеца на 2022-а. Според паричната статистика за септември, в края на месеца кредитите за неправителствения сектор са 78.592 млрд. лв. (50.9% от БВП) при 77.847 млрд. лв. към август 2022 г. (50.4% от БВП). През деветия месец на 2022 година те се увеличават на годишна база с 13.6% (13.9% годишно повишение през август 2022 година).

"Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 202 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 202.1 млн. лв. (в т. ч. 20.9 млн. лв. през септември 2022 г.), а обратно изкупените кредити - 0.1 млн. лв. (през септември 2022 г. няма обратно изкупени кредити)", уточняват от БНБ.

Кредитите за Нефинансови предприятия (фирмите) нарастват с 11.4% на годишна база през септември 2022 г. (12.1% годишно повишение през август 2022 г.) и в края на месеца достигат 40.384 млрд. лв. (26.1% от БВП).

Кредитите за Домакинства и НТООД са 32.380 млрд. лв. (21% от БВП) в края на септември 2022 година. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 15.3% (15.1% годишно повишение през август 2022 година). В края на септември 2022 г. жилищните кредити са 15.795 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18% (18% годишно увеличение през август 2022 година). Потребителските кредити възлизат на 14.927 млрд. лв. и се увеличават с 13.9% спрямо септември 2021 г. (13.5% годишно повишение през август 2022 година).

БНБ: Лихвите по кредити и депозити ще се повишат "значително" още в края на годината

БНБ: Лихвите по кредити и депозити ще се повишат "значително" още в края на годината

Режимът на паричен съвет в България предполага сравнително бързо предаване на паричната политика на ЕЦБ към монетарните условия в страната

На годишна база другите кредити нарастват с 1.8% (1% годишно повишение през август 2022 г.), като достигат 400.5 млн. лева. Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 8.6% на годишна база през септември 2022 г. (10.6% годишно повишение през август 2022 г.) и в края на месеца са 432.9 млн. лева.

От данните в паричната статистика се вижда, че при някои видове кредити, че при някои заеми като например за фирмите има спад на годишния ръст през септември спрямо този за август. При други - жилищните има задържане на ръста, който и без това е много висок. Подобни движения през същия период на годината, но при много по ниски нива на рътовете, се наблюдават в паричната статистика и през 2021-а Затова можем да приемем, че става дума за сезонни движения, а не за някаква трайна тенденция.

При депозитите ясно се откроява значително по-високия ръст на спестяванията на фирмите в банките, спрямо този на гражданите. Депозитите наНефинансови предприятия са 38.902 млрд. лв. (25.2% от БВП) в края на септември 2022 година. В сравнениесъс същия месец на 2021 г. те се увеличават с 23.1% (21.3% годишно повишение през август 2022 година).

Депозитите на Домакинства и НТООД са 69.213 млрд. лв. (44.8% от БВП) в края на септември 2022 година. Те се увеличават със 7.3% спрямо същия месец на 2021 г. (7.3% годишен ръст през август 2022 година).

Невиждано високият ръст на фирмените депозити може да се обясни с високите обороти и печалби, които немалко сектори в икономиката направиха, заради благодарение на създалата се през 2022-а специфична икономическа конюнктура. Тези условия обаче могат рязко да се влошат за сега просперирашите бизнеси при настъпването и задълбочаването на рецесионни процеси в света и в ЕС.

Задържането на ръста на депозитите на гражданите в банките, които заради голеният си общ размер са ключови за ликвидността им, пък може да се обясни със засилващите се инфлационни процеси, които намаляват покупателната способност на доходите в широки групи от населението. Това принуждава не малко граждани не само да ограничат заделяните за спестяване пари, но и да теглят част от старите си вложения.

ЕЦБ: Ипотечните кредити в еврозоната поскъпнаха значително

ЕЦБ: Ипотечните кредити в еврозоната поскъпнаха значително

Това е най-голямото нарастване на лихвите по ипотеки за година