Последната надежда на гражданите, а и на немалко фирми, които не могат да получат банков заем - дружествата специализирани в кредитиране, продължават да разширяват своя бизнес.

Според статистиката на БНБ към края на септември 2022 г. вземанията по кредити на тези фирми - 173 на брой, са 4.295 млрд. лв. (2.8% от БВП) при 3.488 млрд. лв. (2.5% от БВП2) в края на септември 2021 година.

Те се увеличават с 23.1% (807.4 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. и с 4.3% (176.8 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2022 година.

Необслужваните кредити "надигнаха глава"

Необслужваните кредити "надигнаха глава"

Спрямо края на юни 2022 г. брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 3.0 млрд. лв

Върху размера на тези вземания оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 93.3 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 111.9 млн. лв. (в т.ч. 42.2 млн. лв. през третото тримесечие на 2022 г.), а закупените - 18.6 млн. лв. (в т.ч. 1.4 млн. лв. през третото тримесечие на 2022 г.).

В края на септември 2022 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нарастват на годишна база с 18.2% (468.3 млн. лв.) до 3.036 млрд. лева. Спрямо края на юни 2022 г. те се увеличават с 4.9% (142.6 млн. лв.).

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 74.8% в края на септември 2021 г. до 71.6% в края на същия месец на 2022 година.

Преобладават потребителските кредити, които са 2.910 млрд. лв. в края на третото тримесечие на 2022 година. Те се увеличават с 19.1% (466.6 млн. лв.) на годишна база и с 5% (139.4 млн. лв.) спрямо края на юни 2022 година.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нараства от 95.2% към края на септември 2021 г. до 95.8% към края на същия месец на 2022 година.

Размерът на жилищните кредити в края на третото тримесечие на 2022 г. е 35.6 млн. лв. Те се увеличават с 6.5% (2.2 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2021 година и с 4.6% (1.6 млн. лв.) спрямо юни 2022 г.

БНБ: Лихвите по кредити и депозити ще се повишат "значително" още в края на годината

БНБ: Лихвите по кредити и депозити ще се повишат "значително" още в края на годината

Режимът на паричен съвет в България предполага сравнително бързо предаване на паричната политика на ЕЦБ към монетарните условия в страната

Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и НТООД намалява от 1.3% в края на септември 2021 г. до 1.2% в края на същия месец на 2022 година.

Другите кредити са общо 90.5 млн. лв. в края на септември 2022 г. Те намаляват с 0.5% (0.5 млн. лв.) на годишна база, а се увеличават с 1.9% (1.7 млн. лв.) спрямо края на юни 2022 година. Относителният им дял намалява от 3.5% в края на септември 2021 г. до 3% в края на същия месец на 2022 година.

Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 1.101 млрд. лв. към края на третото тримесечие на 2022 година. Те се увеличават с 43% (331.3 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2021 г. и с 2.2% (23.3 млн. лв.) спрямо края на юни 2022 година.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 22.4% в края на септември 2021 г. до 25.9% в края на същия месец на 2022 година.

Заедно с ръста на общия размер на заемите отпуснати от фирмите специализирани в кредитиране на годишна база има и увеличение на проблемните им вземания. През септември 2021-а те са били 281.12 млн. лева, а година по-късно 346.41 млн. лева.

ЕЦБ: Ипотечните кредити в еврозоната поскъпнаха значително

ЕЦБ: Ипотечните кредити в еврозоната поскъпнаха значително

Това е най-голямото нарастване на лихвите по ипотеки за година