Със свое решение правителството одобри днес безвъзмездното прехвърляне на Община Бургас на собствеността върху притежаваните от държавата акции от капитала на "Свободна безмитна зона - Бургас" АД, гр. Бургас, съобщи правителствената информационна служба.

За целта, министърът на финансите ще сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на Община Бургас на притежаваните от държавата 9 724 броя поименни акции, представляващи 19,45% от капитала на търговското дружество. Това е в съответствие и с постъпило искане от общината и взето в тази посока решение от общинския съвет.

Мотивите за това прехвърляне на акциите са, да се увеличи акционерното участие на Община Бургас в "Свободна безмитна зона - Бургас" АД, като ще се създаде обективна възможност за засилен, цялостен и ефективен контрол по седалището и адреса на управление на търговското дружество върху неговата дейност, с оглед подобряване на корпоративното управление.

Дружеството "Свободна безмитна зона - Бургас" е създадено с Постановление на Министерския съвет от 1989 г., за приемане на Правилник за управлението и стопанисването му. Основната дейност на дружеството е предоставяне на открити и закрити площи за складиране, товарене, разтоварване, обработка и съхранение на стоки на български и чуждестранни дружества. Стоките са за внос, реекспорт, спедиторска и транспортна дейност и производства, извършва се и имитническа обработка на документи и представителство, при спазване на приложимото законодателство.

Основният капитал на дружеството е в общ размер на 500 000 лева, разпределен в 50 000 броя поименни акции с номинална стойност 10 лева на акция.

Държавата, чрез Министерството на финансите, досега е най-големият акционер в дружеството, с 9 724 броя акции или 19,45 % от капитала, Община Бургас притежава(ше) 1 712 бр. акции (3,42 %), а останалите акции са собственост на юридически и физически лица. След прехвърлянето на акциите от държавата към обищаната, тя вече ще има най-голямо акционерно участие, с дял от 22,78% в "Свободна безмитна зона - Бургас" АД.

Най-предпочитаните дестинации от морските ни летища и от кои държави са пътниците

Най-предпочитаните дестинации от морските ни летища и от кои държави са пътниците

Значителен ръст на пътниците на летищата във Варна и Бургас през 2022 година