Делът на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на ниво ЕС достигна 22% през 2020 година, показват данни на европейска статистика Евростат, съобщи БНР.

Това е с 2 процентни пункта над целевото ниво за 2020 г., включено в Директива 2009/28/ЕО за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Надвишената цел представлява голямо постижение и важен крайъгълен камък по пътя на ЕС към климатична неутралност до 2050 година, смятат експерти.

Директивата също така посочва национални цели за 2020 г., които са определени, като се вземат предвид отправната точка и общият потенциал за използване на ВЕИ във всяка страна от ЕС.

При разглеждане на националните цели, 26 държави членки на ЕС успяха да ги постигнат или дори да ги надвишат през 2020 година.

България е една от трите членки на ЕС, надвишили най-съществено заложените цели за енергия от ВЕИ.

Държавите членки, които значително надхвърлиха целите си за 2020 г., са Швеция, Хърватия (и двете с по 11 процентни пункта) и България (със 7 процентни пункта).

За разлика от тях, Франция не успя да изпълни заложената за 2020 г. цел за дела на ВЕИ с 3,9 процентни пункта.

С повече от половината от брутното крайно потребление на енергия от ВЕИ, Швеция е с далеч най-висок дял сред членките на ЕС през 2020 г. (впечатляващите 60%), изпреварвайки Финландия (44%) и Латвия (42%).

В противоположния край на скалата, с най-нисък дял на ВЕИ в крайното потребление на енергия, са Малта (11%), Люксембург (12%) и Белгия (13%).

За България делът на възобновяемите енергийни източници от брутното крайно потребление на енергия е 23,3% през 2020 г. - над средното ниво на ЕС от 22,1%.

Ню Йорк планира да се захранва изцяло от възобновяеми източници към 2025 г.

Ню Йорк планира да се захранва изцяло от възобновяеми източници към 2025 г.

За целта градската управа ще купи нови "зелени" мощности