По-неблагоприятна стопанска конюнктура през юли в строителството, търговията на дребно и услугите, докато в промишлеността се наблюдава подобряване, регистрират регулярните Бизнес анкети на Националния статистически институт.

През юли 2017 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.4 пункта в сравнение с юни, но продължава да е над дългосрочното си средно равнище (със 7.8 пункта).

Основният фактор, затрудняващ дейността във всички сектори, остава несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила.

По отношение на продажните цени мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Промишленост. Показателят "бизнес климат в промишлеността" се увеличава с 1.3 пункта спрямо предходния месец (в резултат на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца обаче прогнозите им са по-неблагоприятни.

Същевременно през юли в сравнение с април средното натоварване на мощностите в промишлеността се понижава (с 0.8 пункта) и достига 74.7%.

Строителство. През юли бизнес климатът в строителството се влошава с 3.2 пункта, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира подобрение на настоящата строителна активност, като прогнозите за следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани в сравнение с предходния месец.

Търговия на дребно. Показателят се понижава с 2.9 пункта в резултат на по-неблагоприятните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче се регистрира лек оптимизъм в прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Услуги. През юли бизнес климат в сектора спада с 3.3 пункта, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от "по-добро" към запазване на "същото". Мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги са също по-резервирани.