Националният статистически институт публикува данни по основните показатели за икономическата активност на населението и безработицата през четвъртото тримесечие на 2019 година. Какво показва наблюдението върху работната сила в България?

Заетост

Общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 222.7 хил., от които 1 742.3 хил. мъже и 1 480.4 хил. жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.0%, като при мъжете този дял е 61.0%, а при жените - 47.7%.

През четвъртото тримесечие на м.г. преобладаващата част от заетите лица - 2 033.2 хил., или 63.1%, работят в сектора на услугите, 978.0 хил. (30.3%) - в индустрията, и 211.5 хил. (6.6%) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.5% (111.6 хил.) са работодатели, 6.7% (214.6 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 89.3% (2 876.8 хил.) - наети лица, и 0.6% (19.7 хил.) - неплатени семейни работници.

От общия брой на наетите лица 2 204.6 хил. (76.6%) работят в частния сектор, а 672.2 хил. (23.4%) - в обществения. Броят на наетите лица с временна работа нараства с 16.3% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. и достига 117.8 хил., или 4.1% от всички наети лица.

Безработица

През четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на безработните лица е 138.5 хил., от които 80.6 хил. (58.2%) са мъже и 57.9 хил. (41.8%) - жени. Коефициентът на безработица е 4.1%, съответно 4.4% за мъжете и 3.8% за жените.

Коефициенти на безработица по пол и тримесечия

Снимка 466773

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица намалява с 0.6 процентни пункта, като при мъжете и жените намалението е еднакво.

От всички безработни лица 9.5% са с висше образование, 45.9% - със средно, и 44.6% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.3% за висше образование, 3.3% за средно образование и 13.8% за основно и по-ниско образование.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. продължително безработни (от една или повече години) са 73.6 хил., или 53.1% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 2.2% - 2.3% за мъжете и 2.1% за жените.

Икономическа неактивност

През разглеждания период. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 601,3 хил., от които 1 035.6 хил. (39.8%) са мъже и 1 565.8 хил. (60.2%) - жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 203.7 хил., или 27.0% от населението в същата възрастова група.

За повече от една трета от тях причината да са икономически неактивни е участие в образование или обучение.