ЕЦБ и Европейския банков надзор драстично облекчиха всички действащи надзорни правила, които защитават банковата стабилност. Облекчени са правилата за капиталова адекватност, либерализирано е ползването на капиталови буфери, отложени са планови проверки на надзорните инспекции, отменено е провеждането на стрес тестове. И всичко това се прави, за да се разширят до максимум възможностите на търговските банки да поемат кредитни рискове. Поне такава е официалната версия в прессъобщението на ЕЦБ и на Европейския банков надзор.

"Коронавирусът се оказва значителен шок за нашите икономики. Банките трябва да са в състояние да продължат да финансират домакинства и предприятия, които изпитват временни затруднения. Мерките за надзор, договорени днес, имат за цел да подпомогнат банките в обслужването на икономиката и справянето с оперативните предизвикателства", заяви Андреа Енрия, председател на Европейския банков надзор.

Текстът на съобщението обаче създава впечатление, че ЕЦБ и Европейския банков надзор понижават регулативните правила, за да оправдаят значителния размер токсични активи с които банките ще се натоварят заради срива в икономиката. Идеята явно е да се даде неограничен период от време тези активи да бъдат абсорбирани без, заради тях, банките да падат под сега изискуемите нива на капиталова адекватност. И тъй като няма друг начин това да бъде осъществено, ЕЦБ и Европейския банков надзор са решили значително да свалят изискуемите минимуми за капиталова адекватност.

В съобщението на ЕЦБ се казва, че капиталите и ликвидните буфери са създадени с цел да позволят на банките да издържат на стресови ситуации, като настоящата.

Еврото се покачва преди заседанието на ЕЦБ

Еврото се покачва преди заседанието на ЕЦБ

Търсенето на безопасни активи - убежища, отново нараства

ЕЦБ ще позволи на банките да оперират временно под нивото на капитала, определено от изискванията на капиталов стълб 2 (P2G) и коефициентът на покритие на ликвидност (LCR). ЕЦБ счита, че тези временни мерки ще бъдат засилени чрез подходящо облекчаване на антицикличния капиталов буфер (CCyB) от националните надзорни органи.Само за сведение, според настоящите изисквания на европейските регулации, минималната адекватност на капитала от първи ред трябва да е 8% . Заедно със всички изискуеми от ЕЦБ капиталови буфери минималната капиталова адекватност, според насоките за прилагане на Стълб 2 (P2G) от 2020-та, трябваше да е 11.5%.

Само за сравнение, изискуемия минимум от БНБ за нашите банки е 14.5% - 15%. След днешното решение на Европейския банков надзор, банките в Еврозоната ще могат да поемат допълнителни рискови активи под формата на нови кредити, без да е нужно за това да увеличават капитала си, защото изискването ще се либерализира до 8% капиталова адекватност. Това облекчение означава възможност за нови кредити в размер на трилиони евро, или за заделяне на допълнителни провизии за покриване на влошени вече отпуснати заеми в размер на няколкостотни милиарда евро.

Нещо повече, при изчислението на капитала от първи ред за постигане на тези 8% минимална адекватност, вече ще се признават и капиталови инструменти, които досега не можеха да бъдат включвани.В съобщението на ЕЦБ се отбелязва, че горепосочените мерки осигуряват значително облекчение на капитала за банките в подкрепа на икономиката. Очаква се банките да използват положителните ефекти, идващи от тези мерки, за да подкрепят икономиката и да не увеличават разпределението на дивиденти или допълнителното възнаграждение за мениджмънта.

Освен това, ЕЦБ ще помисли за отсрочване на проверки на място и удължаване на сроковете за изпълнение на мерки за оздравяване, произтичащи от скорошни надзорни инспекции, като същевременно гарантира стабилност на контролираните банки. По-либерално ще се третират всички проблемни кредити.В светлината на оперативния натиск върху банките, ЕЦБ подкрепя решението на Европейския банков орган за отлагане на стрес теста за целия ЕС за 2020 г. на ЕБО и ще разшири отлагането за всички банки, подлежащи на стрес теста през 2020 г.

ЕЦБ запази лихвите непроменени, но налива нови €120 млрд. в облигации

ЕЦБ запази лихвите непроменени, но налива нови €120 млрд. в облигации

Пазарите очакваха 10 базисни пункта намаление

С две думи целият имунитет на европейската система за банков надзор рухна пред коронавируса. Въпросът е дали този вирус е истинската причина за този срив или е само катализатор на един процес на разпадане, който иначе щеше да продължи няколко години преди да стане видим.