Предварителните данни на Националния статистически институт потвърждават експресните оценки за растеж от 3.4% на БВП през второто тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответния период на предходната година и 0.8% спрямо първото тримесечие на 2018 година.

През второто тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт възлиза на 25 913 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 249 млн., като на човек от населението се падат 1 882 евро.

На човек от населението се падат 3 680 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.64261 лв. за долар БВП възлиза на 15 776 млн. долара и съответно на 2 240 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 13 249 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 882 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2018 г. възлиза на 22 235 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2018 г. делът на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.8 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 3.3%. Индустриалният сектор намалява дела си в добавената стойност на икономиката с 0.2 процентни пункта до 29.3%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 67.4% при 66.4% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през второто тримесечие на 2018 г. се изразходват 78.4% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 21.2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

По предварителни данни за второто тримесечие на 2018 г. крайното потребление нараства с 2%, а бруто образуването в основен капитал - с 0.3% спрямо предходното тримесечие. Вносът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 0.9%, докато износът на стоки и услуги намалява с 1.3%.

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж имат индивидуалното потребление - с годишен ръст от 5%, бруто образуването на основен капитал - с ръст от 4.6%, и колективното потребление на държавното управление - с ръст от 2.3%.

Износът на стоки и услуги се увеличава с 1.7%, а вносът на стоки и услуги - с 4.3% в сравнение със същия периода на миналата година.