Българската икономика запазва и даже ускорява относително високия си темп на растеж. Съвсем реална става вероятността да се надхвърли прогнозата на правителството за ръст от 3% и на Европейската комисия - 2,9%, за 2017 година.

След постигнатия 3,5% ръст за първите три месеца на годината, през второто тримесечие брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.6% спрямо съответното тримесечие на предходната година. Увеличението е с 0.9% спрямо първото тримесечие на 2017 г. според сезонно изгладените данни.

Според експресните оценки на Националния статистически институт за периода БВП в номинално изражение достига 24 309 млн. лева. Реализираната добавена стойност през второто тримесечие е 20 958 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (76%), което в стойностно изражение възлиза на 18 482 млн. лева. През второто тримесечие на 2017 г. бруто капиталообразуването е 5 238 млн. лв. и заема 21.6% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие принос за регистрирания икономически растеж спрямо първото тримесечие на 2017 г. има бруто образуването на основен капитал - с 2.4%, износа на стоки и услуги - с 1.7%, и крайното потребление - с 0.4%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.2%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад с 0.9% през второто тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 6.1 и 7%.