Правителството прие Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия за 2007-2013 г.

В нея се доразвиват приоритетите, заложени в Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия за 2002-2006 г. Стратегията следва политиката на ЕС, посочена в Европейската харта за малките и средните предприятия.

Целта е повишаване и ефективно използване на потенциала на българските предприятия.

Основните приоритети са повишаване на образованието и насърчаване на предприемачеството; опростяване на нормативната и административната среда; улесняване достъпа до финансиране; конкурентоспособност и иновации; развитие на клъстърните структури; защита на интелектуалната собственост; подобряване на достъпа до единния и външния пазар и др.

През последните години малките и средните предприятия (МСП) осигуряват близо 2/3 от заетостта в ЕС. У нас 30% от работещите са в микропредприятия. В Гърция в такива фирми са заети 58% от трудоспособните, а в Италия - 48 на сто.

Поради това принципът "Мисли първо за малкия" се препоръчва от Европейската комисия на правителствата на страните-членки с цел законодателството на държавите да ограничи до минимум административните пречки пред малкия бизнес и да се създадат благоприятни условия за неговото развитие.

МСП осигуряват над 36,6% от заетостта в икономиката и около 78 на сто от заетостта в предприятията. Делът на МСП в брутния вътрешен продукт нараства до 39 на сто. Общият оборот на фирмите надхвърля 64 млрд. лв., сочат изследванията на НСИ за 2006 г.