Доносниците ще получават финансов стимул в размер на 10% от събраните благодарение на подадена от тях информация данъци и задължителни осигурителни вноски. Това предвижда проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Според вносителите това е метод, който е "справедлив и балансиран, без да е прекомерен и да създава условия за подаване на сигнали с цел разправа или обогатяване".

Подобна уредба се съдържа в законодателството на редица държави, като най-цялостна уредба в тази област имат САЩ и Великобритания. Целта на такъв тип законодателство е да бъдат допълнително мотивирани хората, които разполагат с информация за укрити или недекларирани доходи или други незаконосъобразни дейности, да уведомят компетентните органи и да предоставят доказателства. Най-често това са служители или партньори на нарушителя, които разполагат с вътрешна информация и достъп до информация и документи.

Практиката показва, че гражданите не са достатъчно активни в подаването на информация, които да е свързана с данъци и осигуровки, които Националната агенция за приходите не може да събере. В тази насока е необходимо да се вземат мерки, като един ефективен начин за стимулиране на гражданите да подават такава информация е финансовият стимул. Също така, контролната дейност на приходната администрация ще бъде подпомогната чрез тази мярка, тъй като в някои случаи единственият начин да се събере необходимата информация относно укривани сделки, доходи, печалби и имущества, подлежащи на данъчно облагане, е такава информация да се получава от други хора, запознати с дейността на данъчнозадължените лица, отговорни за укриването на такива сделки, доходи, печалби и имущества.

Данъци в някои държави, които ще ви удивят със своята абсурдност

Данъци в някои държави, които ще ви удивят със своята абсурдност

От данък върху газовете на кравите и барбекюто до такива върху гипса и наднорменото тегло...

Условията, на които трябва да отговаря информацията

Необходимо е тя да съдържа конкретни факти и обстоятелства, които не са били известни на органите по приходите. По този начин се гарантира, че няма да се стигне до злоупотреба с подаване на неконкретизирани и повърхностни сигнали с цел материална облага.

Предвижда се долен праг на сумата, събрана вследствие на подадената информация, като условие за действие на режима по изплащане на възнаграждението. Този праг е в размер на 3 000 лв., което е сумата за данък в големи размери, според Наказателния кодекс. По този начин ще се предотврати подаването на информация с цел решаване на междуличностни конфликти. Това означава, че минималната сума, която ще се получава за сигнал е 300 лева.

Възнаграждението ще се изплаща от Националната агенция за приходите на подалото информация лице в срок до 1 месец от постъпване на сумата, събрана по допълнителните задължения по банковата сметка на агенцията, и изтичане на срока за обжалване на акта за установяване на вземането.

Предвижда се и административно наказание за трикратно подаване на невярна информация за едно и също лице, с цел недопускане използването на режима за злепоставяне на лица, с които подалото информацията лице има конфликт или отношение на неприязън, както и за предотвратяване ненужното разходване на обществени средства и служебно време на съответните органи за проверки по такава информация.

Българин е платил 7 милиона лева данъци като физическо лице или кои са най-големите данъкоплатци у нас

Българин е платил 7 милиона лева данъци като физическо лице или кои са най-големите данъкоплатци у нас

Енергетиката, търговията и добивната промишленост са сред най-печелившите сектори на икономиката