По окончателни данни на Националния статистически институт през 2017 г. институционален сектор "Държавно управление" отчита бюджетен излишък от 1 145 млн. лв., или 1.1% от брутния вътрешен продукт.

Излишъкът в подсектор "Централно управление" е в размер на 969 млн. лв., или 1% от БВП. Подсектор "Местно управление" е реализирал излишък от 239 млн. лв., а подсектор "Социално-осигурителни фондове" е реализирал дефицит от 63 млн. лева.

Държавният дълг на България за 2017 г. е в размер на 25 908 млн. лв., или 25.6% от БВП.

БВП, държавен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на България

Показатели

2014

2015

2016

2017

БВП - млн. лв.

83756

88575

94130

101043

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно управление" - млн. лв.

-4538

-1487

171

1145

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно управление" - % от БВП

-5.4

-1.7

0.2

1.1

Дълг на сектор "Държавно управление" - млн. лв.

22724

23217

27862

25908

Дълг на сектор "Държавно управление" - % от БВП

27.1

26.2

29.6

25.6