Населението на България намалява и застарява и през 2019 г., показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Към края на м.г. броят у нас живеят 6 951 482 души, спад от 48,6 хил. души, или 0,7%. От тях жените са 51,5%, но до 53-годишна възраст броят на мъжете преобладава.

В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 504 088, или 21,6% от населението. За година делът на населението от тази възрастова група расте с 0,3 пр. п.

Най-много са българите на 65-годишна възраст като дял от населението във Видин (29,9%), Габрово (29,1%) и Кюстендил (27,7%), а най-нисък - в София (столица) - 17,7% и Варна - 19,2%. За сравнение, в ЕС делът на над 65-годишните е 20%, а най-застаряващо е населението на Италия (22,8%) и Гърция (22%). В общо 9 държави от блока делът на най-старите е над 20%.

Децата под 15 г. са малко над 1 млн., или 14,4% от населението, като този показател остава непроменен. Най-голям е делът им в Сливен (18,5).

Към края на.2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост в България е 56,4%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2018 г. този коефициент е бил 55,5%.

В резултат от демографските процеси населението в трудоспособна възраст намалява с почти 45 хил. души, или с 1,1% спрямо предходната година. Към края на 2019 г. общият брой е 4,16 млн. души, или 59,8%.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2019 г. това съотношение е 66 и остава непроменено спрямо 2018 година. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.

Ситуацията е утежнява и от емиграцията. 39 941 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина. Всеки втори е на възраст между 20 и 39 г. Най-предпочитаните дестинации са Германия (20.3%), Обединеното кралство (17.7%) и Италия (13.5%).

През 2019 г. 37 929 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Сред дошлите да живеят в страната 30.0% са във възрастовата група 20 - 39 години, а 30.2% са на възраст 40 - 59 години. Най-младите имигранти (под 20 години) са 15.9%, а най-възрастните (на 60 и повече години) - 23.9%. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (38.6%), Руската федерация (9.1%) и Германия (6.6%).