През октомври стопанската конюнктура в страната се влошава. Общият показател на бизнес климата намалява с 1.3 пункта в сравнение с предходния месец, показват Бизнес анкетите на Националния статистически институт.

По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството запазва приблизително равнището си от септември. Единствено в сектора на услугите стопанската конюнктура се подобрява.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем, затрудняващ дейността на предприятията.

По отношение на продажните цени мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Промишленост. Показателят спада с 4.4 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита и по-неблагоприятни прогнози относно износа и производствената активност през следващите три месеца.

Строителство. През октомври бизнес климатът в сектора запазва приблизително равнището си от септември. Според строителните предприемачи настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани. Същевременно и очакванията им за нови поръчки през следващите шест месеца са леко влошени.

Търговия на дребно. Бизнес климат се понижава с 2.1 пункта спрямо предходния месец в резултат на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от "по-добро" към запазване на "същото". Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-умерени.

Услуги. През октомври съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 4.4 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно настоящото търсене на услуги обаче са влошени, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват.