Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е 1 541 лв. и нараства със 7.7% спрямо същото тримесечие на 2017 година, показват данните на Националния статистически институт.

Доходи на домакинствата

В структурата на общия доход с най-висок дял е доходът от работна заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (27.3%) и от самостоятелна заетост (7.7%). Спрямо третото тримесечие на 2017 г. делът на дохода от работна заплата се увеличава с 0.8 процентни пункта, а този от пенсии - с 1.4 процентни пункта. Делът на дохода от самостоятелна заетост остава без промяна.

Структура на общия доход на домакинство

Снимка 389599

Източник: нси

В номинално изражение през третото тримесечие в сравнение със същия период на 2017 г. доходите средно на лице от домакинство по източници се променят, както следва:

  • Доходът от работна заплата нараства от 778 на 851 лв. (с 9.4%).
  • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 110 на 119 лв. (с 8.4%).
  • Доходите от пенсии нарастват от 371 на 421 лв. (с 13.4%). • Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 43 на 35 лв. (с 19.9%).

Разходи на домакинствата

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е 1 518 лв. и се увеличава с 9.8% спрямо същото тримесечие на 2017 година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (30.1%), жилище (16.5%), данъци и социални осигуровки (12.3%) и транспорт и съобщения (11.7%).

Структура на общия разход на домакинство

Снимка 389600

Източник: нси

Спрямо третото тримесечие на 2017 г. относителният дял на разходите за жилището намалява с 1.2 процентни пункта, а делът на разходите за транспорт се увеличава с 0.5 процентни пункта. Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. разходите средно на лице от домакинство по видове разходи се променят, както следва:

  • Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 416 на 457 лв. (с 9.8%).
  • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 58 на 60 лв. (с 4.4%).
  • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 245 на 250 лв. (с 1.9%).
  • Разходите за здравеопазване се увеличават от 66 на 73 лв. (с 10.2%).
  • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 155 на 178 лв. (с 14.6%).
  • Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 87 на 104 лв. (с 19.8%).
  • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 165 на 187 лв. (с 13.3%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2017 година. Увеличение се отчита в потреблението на месо - от 7.8 на 8.2 кг, и на кисело мляко - от 7.3 на 7.7 килограма. Намалява консумацията на плодове - от 20.2 на 17.8 кг; на хляб и тестени изделия - от 21.8 на 21.3 кг, и на зеленчуци - от 26.2 на 25.8 килограма. Без промяна остава потреблението на захар.