Средната брутна месечна работна заплата в България нараства с 14,1% през второто тримесечие на 2021 г., спрямо същия период на миналата година и с 4,3% спрямо първите три месеца на годината, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 44.7%, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 31.1%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 25.2%.

Така през периода средната брутна заплата достига 1 525 лв. Средната брутна месечна работна заплата за април 2021 г. е 1 542 лв., за май - 1 530 лв., и за юни - 1 505 лева.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2021 г. са:

  • "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 3 709 лева;
  • "Финансови и застрахователни дейности" - 2 368 лева;
  • "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 233 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - 936 лева;
  • "Други дейности" - 996 лева;
  • "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 077 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 19.5%, а в частния - с 12.3%. Така в обществения тя достига 1 569 лв., а в частния - 1 489 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2021 г. нарастват с 42.7 хил., или с 1.9%, спрямо края на март 2021 г., като достигат 2.31 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 32.0%, "Административни и спомагателни дейности" - с 5.1%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 4.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите "Образование" - с 1.3%, и "Преработваща промишленост" - с 0.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 20.7 и 16.8%.

В края на юни 2021 г. в сравнение с края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 65.4 хиляди. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - със 17.8 хил., "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - с 10.1 хил., и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 9.1 хил., а най-голямо намаление - в "Добивна промишленост" - с 1.2 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 19.5%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - с 10.1%, и в "Култура, спорт и развлечения" - с 6.1%, а най-голямо намаление е регистрирано в "Добивна промишленост" - с 5.8%.