Скоро може да отпадане възможността държавата да бъде пряко собственик на индустриален парк. Това предвиждат промени в Закон за индустриалните паркове (ЗИП). Причината - едни и същи органи осъществяват държавната политика за индустриалните паркове, както и правото на собственост на индустриалния парк.

Към мотивите за имението е посочено, че действащата уредба предвижда възможност собственик на индустриален парк да бъде държавата, като създаването на държавен индустриален парк става с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и индустрията. Министърът сключва договор за експлоатация, което значава, че правото на собственост на държавния индустриален парк се упражнява от Министерския съвет, а при сключване на договор за експлоатация от негово име действа министърът на икономиката и индустрията.

Изграждат индустриален парк в Добрич на мястото на бивше военно поделение?

Изграждат индустриален парк в Добрич на мястото на бивше военно поделение?

Площта на терена е 424 248 кв. м.

В същото време Министерският съвет, по предложение на министъра на икономиката и индустрията приема мерки за стимулиране, а списъкът на ключовите индустриални паркове се одобрява по предложение на министъра на икономиката и индустрията и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Предложените изменения идват след анализа на действащите нормативни разпоредби и изводите от него, че пораждат риск от опорочаване на процедурата по създаване и вписване на държавен индустриален парк, защото едни и същи органи осъществяват държавната политика за индустриалните паркове.

Измененията и допълненията на ЗИП предвиждат и възможност за финансово подпомагане на собствениците и операторите на индустриални паркове за изграждане на вътрешната техническа инфраструктура на парка.

Сред предложенията са условията за получаване на финансовото подпомагане да се уредят в Правилник за прилагане на закона. Засега няма законова регламентация за финансово подпомагане в процеса на изграждане на подобна инфраструктура на парка. В Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) е уредена възможност за отпускане на средства за финансово подпомагане, които обаче се отнасят само до т. нар. довеждаща инфраструктура, пише в мотивите към предложенията за изменения.

Друга предложена промяна е възможността за създаване на индустриален парк с територия между 150 и 300 дка - параметри, които до момента не са записани в Закона. Това ще бъде възможно обаче в случаите, в които индустриалният парк е специализиран за един вид производствени или свързани с тях дейности.