С над 320 хиляди тона парникови и над 14 хиляди тона вредни газове са намалели емисиите в атмосферата на 27-те български градове, газифицирани от "Овергаз", съобщиха от фирмата.

През 2006 г., в резултат на продадените от "Овергаз" и дъщерните му предприятия 210 милиона и 400 хиляди кубически метра природен газ, са били заменени 96 500 тона мазут, 53 300 тона промишлен газьол и 56 900 тона въглища и брикети.

Избегнато е също така отделянето на повече от 800 тона прах, половината от които в битовия сектор. В резултат от газификацията, през 2006 г. емисиите на серните оксиди намалели с 9 300 тона, а на азотните - с 327 тона.

В газифицираните градове с развита промишленост, като София, Русе, Стара Загора, Монтана, Велико Търново, Нови Пазар и Пазарджик, намалението на вредни емисии е най-голямо. В тях подобряването на качеството на атмосферния въздух след газификацията е най-голям.

С проектите за намаление на парниковите газове чрез природен газ, "Овергаз Инк." АД спечели три търга на холандката агенция СентерНовем: ERUPT 3 с проекта за газификация на градовете Велико Търново, Горна Оряховица и гр. Лясковец; ERUPT 4 с проекта за газификация на Столична община; ERUPT 5 с проекта за газификация на Община Варна.

Приходите от продадените количества намалени емисии се инвестират в изграждането на газоразпределителни мрежи, което спомага за по-бързото навлизане на природния газ и води до намаляване на пределните цени за крайните потребители, уточняват от дружеството.