Покачване на производствените цени през септември спрямо август, отчитат данните на Националния статистически институт. Но продължаващият им спад на годишна основа, показва, че още е рано да се очаква измъкване на българската икономика от дефлацията, в която се намира повече от година.

На месечна основа цените на производител нарастват с 0.5%. По-високи стойности са регистрирани в добивната промишленост - с 2.1%, и в преработващата промишленост - с 0.6%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление с 0.2%.

Общият индекс на цените на производител през септември 2016 г. намалява с 2% в сравнение със същия месец на 2015 година. Спад на цените е регистриран в добивната промишленост - с 1.9%, в преработващата промишленост - с 0.9%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.5%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през септември 2016 г. се увеличава с 1% в сравнение с предходния месец.

Индексът на цените на производител на международния пазар през септември 2016 г. намалява с 1.4% в сравнение със същия месец на 2015 година.

В преработващата промишленост спадът на цените на производител през септември 2016 г. е с 0.9% спрямо септември 2015 година. Намаление на цените е отчетено при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 9.6%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2.7%. Нарастване на цените се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.3%, и при производството на тютюневи изделия - с 2.6%.