Производствените цени през юни 2019 г. намаляват с 1.1% спрямо предходния месец и се покачват с 0.9% в сравнение със същия месец на 2018 година, показват данните на Националния статистически институт. 

На месечна база по-ниски цени на производител са регистрирани в преработващата промишленост - с 1.4%, и в добивната промишленост - с 0.3%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ не е отчетена промяна.

Общият индекс на цените на производител през юни нараства с 0.9% в сравнение със същия месец на 2018 година (след годишен ръст през май 2,8%, април 4,3%).

Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.6%, а спад се наблюдава в добивната промишленост - с 6.3%, и в преработващата промишленост - с 0.7%.

В преработващата промишленост намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали - със 7.2%. По-съществено покачване на цените се наблюдава при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 3.4%, при производството на облекло - с 3.1%, и при производството на хранителни продукти - с 3%.

Цените на производител на вътрешния пазар през юни намаляват с 0.3% спрямо предходния месец. Понижение на цените се наблюдава в добивната промишленост - с 3.6%, и в преработващата промишленост - с 0.7%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава повишение с 0.6%.

В преработващата промишленост най-значително е понижението на цените спрямо предходния месец при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 3.0%, и при производството на химични продукти - с 1.8%. По-съществено покачване на цените е отчетено при: производството на хранителни продукти, производството на напитки и ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 0.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни нараства с 2.6% в сравнение със същия месец на 2018 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.3%, и в преработващата промишленост - с 0.8%, а в добивната промишленост е отчетено намаление с 9.4%.

През юни 2019 г. най-значителен ръст на цените в преработващата промишленост спрямо юни 2018 г. е отчетен при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 5.0%, и при производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 3.8%. Най- съществено намаление е регистрирано при производството на основни метали - с 5.5%.

Индексът на цените на производител с отчитането оборота на фирмите и на международния пазар през юни. намалява с 2.2% спрямо предходния месец и се понижава с 1.5% в сравнение със същия месец на 2018 година.