През 2023 година "Елдоминвест" ООД стартира реализацията на проект "Подобряване на енергийната ефективност в производствените процеси на ЕЛДОМИНВЕСТ ООД".

Проектът е по оперативна програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" с програмен оператор Министерство на енергетиката и се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Общата стойност на Проекта е 325 933 лева, като максималния размер на безвъзмездната финансова помощ покрива на 100% допустимите разходи по проекта.

Проектът предвижда изпълнение на енергоспестяващи мерки и препоръки за икономия на енергия, отразени в енергиен одит. Реализацията ще се осъществи, чрез доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективна пещ за изпичане на емайлово покритие.

Елемент от проекта е и оползотворяването на отпадната топлина от работните камери на пещта. В тази връзка ще бъде доставен и въведен в експлоатация топлообменник, чрез който топлинната енергия в отработените от пещта газове ще се използва за подгряване на въздух.

Горещият въздух ще се подава в камера за сушене на емайловото покритие преди изпичането му.

Целта на проекта е да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и да укрепи двустранните отношения между държавите донори и държавите бенефициенти посредством финансова помощ по приоритетните сектори - околна среда, енергетика, изменение на климата и ниско въглеродна икономика.