Селскостопанската продукция в ЕС, създадена през 2022 г., е оценена на 537,5 милиарда евро по базисни цени, като увеличението на стойността й е с 19% спрямо предходната година. Продължава възходящата тенденция, започнала през 2010 г., показва анализът на икономическите дейности в отрасъла, публикуван от Евростат.

Всичко, което селскостопанската индустрия на ЕС е произвела през 2022 г., е на сума 537,5 милиарда евро; това включва стойността на реколтата, животните, селскостопанските услуги, както и някои стоки и услуги, които не са строго селскостопански, но които не могат да бъдат измерени отделно.

Малко повече от половината (53,6 %) от стойността на общата продукция на селскостопанската индустрия на ЕС през 2022 г. идва от зърнените култури, зеленчуците и градинските растения (287,9 млрд. евро, +15% в сравнение с 2021 г.). Почти две пети (38,3 %) от общата продукция идва от животни и животински продукти (206,0 млрд. евро, +26% в сравнение с 2021 г.), като по-голямата част идва само от мляко и свине. Селскостопанските услуги (23,4 милиарда евро) и свързани неселскостопански дейности (20,3 милиарда евро) допринесоха за останалата част (8,1 %).

Промяната в номиналната стойност до голяма степен отразява рязкото покачване на номиналните цени на селскостопанските стоки и услуги като цяло (по приблизителна оценка +22,8 %), като обемът на продукцията намалява умерено спрямо нивото от 2021 г. (по приблизителна оценка с 3,1 %).

Приносът на държавите членки на ЕС варира значително, отразявайки разликите в произведените обеми, получените цени, както и комбинацията от отглеждани култури, отглеждани животни, събрани животински продукти и предлагани услуги. Повече от половината (57,3 %) от общата стойност на продукцията на селскостопанската индустрия на ЕС идва от "голямата четворка" Франция (97,1 милиарда евро), Германия (76,2 милиарда евро), Италия (71,5 милиарда евро) и Испания (63,0 милиарда). Следващата група страни от ЕС са Полша (39,5 милиарда евро), Нидерландия (36,1 милиарда евро) и Румъния (22,2 милиарда евро). Три четвърти (75,5 %) от общата стойност на селскостопанската продукция на ЕС през 2022 г. идва от тези седем държави членки на ЕС.

Всички държави от ЕС регистрират увеличение на стойността на селскостопанската продукция през 2022 г. в сравнение с 2021 г. Най-големи темпове на увеличение бяха регистрирани в Естония (+44%), Полша (+43%) и Литва (+42%), подкрепени от рязко повишаване на цените.Сред другите основни производители стойността на селскостопанската продукция се е увеличила с 30% в Германия, с 18% в Нидерландия, с 16% във Франция и Италия, с 10% в Испания и с 5% в Румъния.

Разходите за производствени ресурси в селското стопанство на ЕС, които не са свързани с инвестиции (междинно потребление), са с 22% по-високи през 2022 г. в сравнение с 2021 г.

Промените в стойността на селскостопанската продукция и междинното потребление през 2022 г. доведоха до 15% увеличение на брутната добавена стойност, създадена от селското стопанство.

Вложеният селскостопански труд през 2022 г.в ЕС е бил еквивалент на 7,7 милиона работници на пълен работен ден. Налице е отдавна установена тенденция към намаляване на броя на хората, работещи в селскостопанския сектор на ЕС; през периода между 2007 г. и 2022 г. средният темп на спад в обема на използвания селскостопански труд в ЕС като цяло е бил 2,7 % годишно. Низходящата тенденция продължи през 2022 г., макар и с малко по-бавни темпове (-2,1 %).

През 2022 г. в повечето държави членки на ЕС е използван по-малко общ труд в селското стопанство, отколкото през предходната година, с особено рязко свиване в Унгария (-9,2 %), България (-6,8 %) и в Испания (-6,1 %). Има обаче някои държави, в които обемът на използвания труд през 2022 г. се оценява като по-висок от този през 2021 г.: особено в Словакия (+7,1 %), но също така Литва (+2,6 %), Латвия (+2,4 %) и Естония (+ 2,0 %).

Снимка 642672