Столичната община ще продължава да тегли инвестициони кредити за планираните от София краткосрочни инфраструктурни проекти, съобщи вчера зам.-кметът по финансите Минко Гердижков по време на дискутирането на стратегия за управлението на дълга на общината до 2009 г.

Това ще бъде възможно благодарение на доброто финансово състояние на общината, ниската задлъжнялост и добрата матуритетна структура на ползваните кредити, съобщиха представители от СОС.

Не бяха посочени и конкретизирани точни суми, като такива най-вероятно ще бъдат съобщени по време на планираното за днес публично обсъждане на проекта за общински бюджет 2007.

Към края на 2003 г. размерът на фактическия дълг на Столична община е бил 20,7 млн.лв., а към края на 2006 г. е нараснал спрямо 2003 г. със 120.5 млн.лв., достигайки над 150 млн. лв.
Същевременно размерът на приходите по бюджета на общината за същия период се е увеличил с 32.5% като процентното съотношение дълг/общо приходи нараства от 5.37% през 2003 г. до 27.65% през миналата година.

Столична община се нуждае от значителни инвестиции за инфраструктура. Общината е подписала договори за кредит с Японска банка за международно сътрудничество и Европейската банка за възстановяваване и развитие за финансирането на разширението на метрото и обновяването на автобусния и трамвайния парк, се пише в стратегията за управлението на дълга до 2009 г.

София е теглила също така и значителни средства от „Райфайзенбанк България" и „Ейч Ви Би Банк Биохим" за подобряване на инфраструктурата на града, както и от Банката за резвитие на Съвета на Европа по проект за строителство на ромски жилища.

Рисковете, свързани с високата задлъжнялост на общината, се намаляват от благоприятната амортизационна структура на дълга, която позволява разходите по обслужването му за период 2007-2009г. да бъдат запазени на значително по-ниско ниво от допустимото по Закона за общинския дълг.

Съгласно практиката от последните няколко години София отделя за погасяване на своите заеми не повече от една четвърт от годишните си приходи.

Извършените годишни плащания по дълга нарастват от 0.6 млн.лв. през 2003 г. до сумата от 16.1 млн.лв. през 2006 г. при допустими 73.3 млн.лв.

Очакванията са, че за периода 2007г.-2009г., при запазване на настоящата структура на дълга съотношението ще нараства като ще достигне своя пик през 2008г.