През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата e 990 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 5.2%, сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2016 г. е 982 лв., за ноември - 974 лв., и за декември - 1 012 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са "Образование" - с 12.6%, и "Операции с недвижими имоти" - със 7.3%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения" - с 21.6%, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети " - с 12.9%, и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения " - с 9.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2016 г. са:

  • "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 2 248 лева
  • "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 757 лева
  • "Финансови и застрахователни дейности" - 1 699 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - 600 лева
  • "Други дейности" - 689 лева
  • "Административни и спомагателни дейности" - 750 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 5.1%, а в частния - с 9.4%.

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2016 г. намаляват с 39.5 хил., или с 1.7% спрямо края на септември 2016 г., като достигат 2.27 милиона души. Спрямо края на третото тримесечие на 2016 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Селско, горско и рибно стопанство" - със 17.0%, и "Хотелиерство и ресторантьорство " - с 16.0%.

Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 1.6%, и "Образование" - с 1.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 22.3 и 17.4%.

В края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 50.4 хил., или с 2.3% повече в сравнение с края на декември 2015 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Преработваща промишленост" - с 12.7 хил., "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - със 7.5 хил., и "Административни и спомагателни дейности" - със 7.4 хиляди.