Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) запази старата цена на топлинната енергия в столицата от 60.25 лв./МВтч без ДДС.

На закрито заседание днес Комисията утвърди цените на топлоенергията, които ще влязат в сила от 1 август 2007 г.

След обстоен анализ на постъпилите заявления от топлофикационните дружества, както и преглед на извършените и прогнозните им разходи, ДКЕВР утвърди промяна в цената на услугата, в резултат на което средно-претегленото намаление на цената за страната е 0.34 %.

След направените анализи експертите на Комисията решиха да не удовлетворят поисканото от „Топлофикация - София" увеличение.

Изчисленията показват, че и със запазване на цената на топлинната енергия дружеството ще има възможност да изпълни инвестиционната си програма, да покрие всички необходими текущи разходи и да разполага с достатъчно парични средства за осъществяване на дейността си.

ДКЕВР утвърди и преференциалната цена, на която топлофикационните дружества продават произвежданата по комбиниран начин електрическа енергия. Решението на експертите за средна продажна цена е 109.80 лв./МВтч без ДДС.