През 2015 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 732 лв., което е със 7% повече в сравнение с 2014 година. Това показват данните на Националния статистически институт, основани на сделките със земеделска земя в България.

Спрямо предходната година увеличение е отчетено в цената на овощните насаждения - с 9.1%, и на нивите - със 7.5%. Намаление се наблюдава в цената на лозята - с 24.8%, и на постоянно затревените площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) - със 7.7%.

През 2015 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1 040 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е отчетено в Югоизточния район - с 25%.

Цената на земята в Североизточна България достига 1000 евро/дка

Цената на земята в Североизточна България достига 1000 евро/дка

Бъдещето на интензивното земеделие е в уедряването на площите

Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя През 2015 г.достига 42 лв., което е с 2.4% повече спрямо 2014 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за лозята - с 50%. От наблюдаваните категории земя единствено при овощните насаждения се наблюдава понижение на цената с 8.6%.

През 2015 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 63 лв., което е близо два пъти по-високо от стойността в Югоизточния район. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони, като най-голямо е в Югозападния район - с 11.1%.

Земеделската земя е поскъпнала с 15% през 2014

Земеделската земя е поскъпнала с 15% през 2014

Средната цена на декар достига 684 лева