В едноседмичен срок Ви К-операторите и ЕОН се споразумяха да разработят и представят съвместен план, с конкретни мерки за разрешаване на съществуващите противоречия между тях.

От своя страна ДКЕВР се ангажира  да се създаде работна група, която да следи за изпълнението на този план.

Споразумението беше резултат от работна среща между представители на регулатора, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ВиК оператори от Североизточна България и ръководството на EON.

Поради характера на терена и географските особености на района се налага водата да се добива от голяма дълбочина чрез помпи. Съществуват  населени места, при водоснабдяването, на които се налага припомпване до 6 пъти.

Това значително увеличава дела на електрическата енергия в цената на водата за потребителите, като той може да достигне до 50%. В тази връзка на обсъждането бяха разгледани въпросите за бързото отстраняване на възникналите аварии, измерването на консумираната електрическа енергия и работата със съоръженията на енергийната система, които се поддържат и стопанисват от В и К операторите.

На срещата беше решено енергийните мрежи, обслужвани от ВиК операторите в региона, да минат на специален режим от eнергийното дружество, което приоритетно да оказва съдействие за всички възникнали проблеми.