Българите продължават да предпочитат частните пенсионни фондове пред държавната НОИ за своите вноски за втора пенсия. Това става ясно от годишния отчет на Комисията за финансов надзор, внесен вчера в Народното събрание.

В него се посочва, че активите на пенсионните дружества са нараснали до 12.663 милиарда лева в края на 2017 година. Увеличението се дължи най-вече на постъпленията от вноски от осигуряващи се лица, които към края на миналата година са 4 587 723 души, както и на положителния резултат от инвестирането на средствата по индивидуалните партиди от пенсионноосигурителните дружества.

"Възходящата тенденция при нетните активи се запазва въпреки предоставеното право за промяна на осигуряването от фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ФДЗПО) в Държавното обществено осигуряване (ДОО)", се казва в доклада на КФН.

Най-голямо годишно увеличение на нетните активи Комисията регистрира при Доброволните пенсионни фондове по професионални схеми (19.8%), следвани от задължителните за всички Универсални пенсионни фондове (18.4%), Доброволните пенсионни фондове (15.9%) и Професионалните пенсионни фондове (13.0%).

"Възходящата тенденция при нетните активи се запазва въпреки предоставеното право за промяна на осигуряването от фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ФДЗПО) в Държавното обществено осигуряване (ДОО)"

 

Проверката на сектора - без открити проблеми

Докладът припомня приключилият успешно преглед на активите на пенсионните фондове в България и прегледът на балансите на застрахователите и презастрахователите, както и стрес тестовете на последните. "Това беше изключителен опит за регулаторите в Европа, тъй като преди България тази задача не беше решавана никъде в Европейския съюз, освен в Румъния", пише в доклада.

Резултатите показват, че застрахователният сектор и допълнителното пенсионно осигуряване в България са устойчиви.

Относно това КФН са назначили и втора проверка, така че да се проследи как компаниите прилагат предписаните мерки. Установено е, че за пет застрахователни компании размерът на допустимите собствени средства, покриващи капиталовото изискване за платежоспособност към 31 декември 2016 г., е бил недостатъчен.

След представяне на окончателните отчети на квесторите, от КФН са пристъпили към крайната надзорна мярка по отношение на две дружества - отнемане на лиценз с цел осигуряване на стабилност на пазара и защита на потребителите.

Небанковият финансов сектор вече управлява 38 милиарда лева

Според годишния доклад на КФН през 2017 г. активите на небанковия финансов сектор нарастват с 47.2% и в края на годината достигат 38 млрд. лв., като активите на всички видове небанкови финансови дружества/сегменти отчитат положително изменение на годишна база.

Всички сегменти на небанковия финансов сектор се характеризират със силна конкуренция - управляващи дружества, колективни инвестиционни схеми, дружества със специална инвестиционна цел и общозастрахователни дружества, или умерена конкурентна среда - животозастрахователи и пенсионноосигурителни дружества.

Комисията отбелязва и че на капиталовия пазар се наблюдава сериозен ръст на всички пазарни индекси на фондовата ни борса, които нарастваха с двуцифрен темп на изменение на годишна база със забавяне през втората половина на годината.

Според доклада също така надзорната дейност на КФН е станала значително по-интензивна, за което свидетелстват както нарасналият брой проверки, които КФН е осъществила, така и нарасналият брой административни процедури.