С представянето на резултатите от прегледа на качеството на активите на банките у нас Българската народна банка (БНБ) потвърди, че всички финансови организации в страната са преминали успешно стрес теста, обхващащ периода между февруари и юни 2016 година.

От централния трезор посочват, че банковата система в страната остава добре капитализирана, като съотношението на собствения капитал и рисковите активи е на ниво от 18,9%, което е доста над нормативния минимум от 4,5%.

Проверени активи за 84.2 милиарда лева

В прегледа на активите са включени всички 22 на брой лицензирани банки в България, с изключение на шестте клона на чуждестранни финансови организации, опериращи в страната. По време на процедурата са били проверени активи в размер на 84,2 милиарда лева, които представляват 96% от цялата система.

В това число влизат 3400 индивидуални кредитни досиета, възлизащи на 21,6 милиарда долара, като техният дял възлиза на 75% от портфейлите корпоративни и големи кредити за малки и средни предприятия в трезорите.

“Стрес тестът беше проведен през юли 2016 г. с цел да се оцени устойчивостта на банките в България за поемане на шокове от хипотетични негативни финансови и макроикономически развития”, посочват в официалното си становище от БНБ.

Два сценария – базисен и утежнен

Той стъпва на два сценария – базисен, при който икономиката нараства с реално очакваните темпове, а рисковете са прогнозируеми и утежнен сценарий, при който се симулира икономически шок.

При първия вариант разчетите показват, че базовият собствени капитал от първи ред ще нарастне с 1.4 милиарда лева или 15.6% през периода 2016-2018 година. С други думи, при сегашната икономическа обстановка банковият сектор ще продължи да трупа сериозни капиталови буфери.

БНБ: Всички банки в България издържаха успешно стрес тестовете

БНБ: Всички банки в България издържаха успешно стрес тестовете

По-стабилни са от европейските, казва гуверньорът Димитър Радев

При негативния сценарий банките ще претърпят загуби, които се оценяват отново на 1.4 милиарда лева от базовия собствен капитал от първи ред. Дори и при този вариант обаче капиталовото съотношение ще спадне до 14.4% до края на 2018 година, което е достатъчно много над изискуемите 4.5%.

“Резултатите от стрес теста потвърждават силната капиталова позиция и устойчивостта на потенциални шокове на банковата система. Индивидуалните резултати са различни за отделните банки и не се предвижда да се сравняват с предварително зададени прагови стойности”, коментират от БНБ.

Четири банки с корекции

Въпреки че всички банки покриват изискванията за капиталова адекватност, при четири от тях Централната банка излиза с препоръки за увеличение на капиталовите буфери. Това са Първа инвестиционна банка АД, Инвестбанк АД, Банка Пиреос България АД и Токуда банк АД.

Те са договорили планове с БНБ как ще подобрят допълнително резервите си. Така например ПИБ ще трябва да намали рисковите експозиции и да форсира продажбите на активите, придобити като обезпечение, както и да увеличи капитала от външни източници. Инвестбанк от своя страна ще увеличи акционерния капитал, също ще продаде активи по обезпечение и ще намали административните разходи.

Така първите по рода си в България стрес тестове на банковата система показват, че тя е достатъчно стабилна да понесе неочаквани икономически шокове. Същевременно, ако икономическото развитие запази темповете си, банковият сектор ще натрупа още по-големи резерви срещу бъдещи икономически катаклизми.