БНБ обяви, че за декември Основният лихвен процент (ОЛП) ще е 1.3 на сто (1.3%). За предния месец - ноември, той бе 0.59 процента. Това е увеличение повече от два пъти само за 30 дни. БНБ обаче няма никаква роля за този ръст на ОЛП. Тя само го обявява, а определянето му става на базата на лихвения индекс Леониа Плюс който се формира на базата на цените, по които са се сключвали сделките на междубанковия пазар през всички работни дни на предходния месец. Върху тези сделки БНБ няма никакво влияние, защото не участва в тях, а само ги регистрира.

Според данните за междубанковия пазар лихвите, по които са се сключвали такива сделки на междубанковия пазар през ноември, варират в отделните дни от 0.59% до 1.35 процента. При такива нива ОЛП от 1.3% за декември е напълно закономерна величина. Това представлява увеличение от 120% спрямо преходния месец.

Нарастването на лихвите, при които се сключват сделки на междубанковия пазар, а от там и на Леониа Плюс и на ОЛП започна от средата на септември, когато пазара изведнъж се събуди след дълга летаргия. До тогава той буквално не съществуваше -продължителни периоди от време сделки на него или не се сключваха или това ставаше в много малки обеми между 10 и 25 млн. лева, което е нищо за подобен бизнес дори в мащабите на България. Летаргията се обясняваше със свръхликвидността на банките и отрицателните лихвени равнища. Поради това Леониа Плюс бе с отрицателни нива, а ОЛП стоеше на нула, защото по методика той не може да е отрицателен. От средата на септември пазара се събуди. Започнаха да се сключват сделки всеки ден като обемите нараснаха повече от 10-15 пъти като в някои дни надхвърляха 300 млн. лева. Заедно с това и лихвите при които се сключваха тези сделки започнаха бързо да се покачват, което доведе до ръст на Леониа Плюс и от там на ОЛП.

Повишаването на ОЛП не рефлектира върху цената на редовно обслужваните кредитите и на депозитите, защото те отдавна са отвързани от този индекс. ОЛП има обаче значение, за нередовните длъжници на онези банки, които в условията си са посочили, че при просрочие на заема клиента дължи законовата лихва. А законовата лихва се определя с постановление на Министерския съвет и е базирана на ОЛП.

Пак заради законовата лихва ОЛП има влияние върху финансовите взаимоотношения на държавата с гражданите, защото към него са привързани различни финансови санкции за просрочия на данъчни и осигурителни задължения, глоби и други подобни, както и по присъдени задължения по силата на Закона за задълженията и договорите.