Парламентът отхвърли предложението от догодина плащанията в брой да бъдат ограничени до 5 000 лева. Остана досегашния текст в Закона за ограничаване на плащанията в брой, според който, когато плащанията са на стойност, равна или над 10 000 лева, те се извършват само по банков път. 

Депутатите приеха окончателно на второ четене промените в Закона за акцизите и данъчните складове, с които се изменят други шест данъчни закона, сред които и Закона за ограничаване на плащанията в брой, съобщава БТА. 

С приетите на второ четене изменения се въвежда и облекчение за физическите лица, които използват безкасови плащания. Дава се възможност да се ползва данъчно облекчение в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв., в случаите, в които сто на сто от паричните доходи са получени по банков път и звършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. 

Годишната данъчна декларация за доходите на починали лица може да се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници, записаха депутатите.

Годишната данъчна декларация може да се подаде и след 30 април, но не по-късно от шест месеца след откриването на наследството. Доходи, за които наследниците или заветниците са узнали след изтичането на посочените срокове, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

Хора, получили доходи от източници в чужбина, ще трябва да ги декларират годишно и дължимият данък да се определя в годишната данъчна декларация и да се внася в срок до 30 април на следващата година. Дава се възможност за еднократна корекция чрез подаване на нова декларация до 30 септември. Физическите лица, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ще ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне, но не повече от 1000 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Декларациите по образец по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2017 г., ще се подават задължително по електронен път, решиха още депутатите. Данъчно задължените лица няма да ползват отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък за годишната данъчна декларация за 2017 г.

Догодина при откриване на счетоводни или други грешки се дава право еднократно до 30 септември 2017 г. да се коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация за 2016 г.