На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за първите осем месеца на 2016 г. да бъде положително в размер на 3 285,3 млн. лв. (3,7% от прогнозния БВП), съобщи пресцентърът на Министерстовото на финансите.

За сравнение за същия период на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 622 млн. лв. (0,7% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3 процентни пункта.

За формираното към август значителен бюджетен излишък принос имат от една страна - положителното развитие при приходите, и от друга - сравнително ниското изпълнение на разходите.

Подобрението на приходите се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи по националния бюджет и възстановени средства от Европейската комисия за сертифицирани разходи по Оперативните програми и фондове на ЕС за стария програмен период 2007-2013 г. (реално извършени разходи в края на 2015 г.) и получените авансови плащания по програмите за новия програмен период 2014-2020 г. в частта на помощите.

Приходите и помощите по КФП към края на  август се очаква да бъдат в размер на 23 031,9 млн. лв. (69,8% от годишния разчет), като спрямо същия период на 2015 г. се отбелязва ръст от 1 540,9 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 722,4 млн. лв., докато постъпленията от помощи са със 181,4 млн. лв. по-малко.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската ни  в бюджета на ЕС) към август 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 19 746,6 млн. лв., което е 56,7% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 20 868,9 млн. лева.

Фискалният резерв към 31 юли е 14,5 млрд. лв., в т.ч. 12,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.