Когато се говори за преките чуждестранни инвестиции в страната е добре таблиците на БНБ да се четат внимателно. На първо четене нещата изглеждат не чак толкова зле, защото преките чуждестранни инвестиции в България за първото полугодие са 4571 млн. eвро и нарастват със 152.6 млн. eвро в сравнение със същия период на миналата година. Това изрично се посочва в информацията на БНБ по въпроса. Но там има и други данни.

"Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 687.6 млн. евро за януари - юни 2019 г. Той е по-нисък с 495.1 млн. евро от дяловия капитал за януари - юни 2018 г., който е отрицателен в размер на 192.6 млн. евро. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 3.3 млн. евро, при положителен нетен поток от 10.9 млн. евро за януари - юни 2018 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (1.1 млн. евро), Латвия (0.5 млн. евро) и Казахстан (0.5 млн. евро)", съобщава БНБ.

Секторите, които привлякоха най-много чуждестранни инвестиции от началото на 2019-а

Секторите, които привлякоха най-много чуждестранни инвестиции от началото на 2019-а

Последните данни на БНБ

Това накратко означава, че чуждите инвеститори изнасят капиталите си от България и тази тенденция се задълбочава. Вместо да увеличават капиталите си у нас или да създават нов бизнес, външните инвеститори предпочитат да финансират това което вече имат, или им е останало в България, със заеми.

"За януари - юни 2019 г. нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) възлиза на 1096.2 млн. евро, при 268.4 млн. евро за януари - юни 2018 г", пише БНБ.

Вярно е, че дълговото финансиране на дъщерни дружества също се брои за пряка инвстиция. Тя обаче става доминираща когато инвеститорите си създават опции за бързо изтегляне от една държава. Съдете сами дали подобна (дългова) инвестиционна активност може да се смята за признак за високо доверие към бизнесклимата в България от страна на външните инвеститори. А е факт, че именно тези - дълговите, инвестиции са единствената причина за отчетения ръст на преките инвестиции в България.