Банка ДСК е запозната и напълно приема оповестените от ЕЦБ на 26 юли 2019 г. резултати от проведения стрес тест. Това заявява мениджмънтът на банката в нарочно прессъобщение. В него се припомня, че Прегледът на качеството на активите (ПКА) в Банка ДСК се проведе на базата на актуализирания от ЕЦБ Наръчник за преглед на качеството на активите Фаза 2 (от юни 2018 г.), с участието на независима одиторска компания. В резултатите от проведения стрес тест на ЕЦБ е отразен и ефект от заключенията от прегледа на качеството на активите.

Мениджмънтът на Банка ДСК припомня, че стрес тестът се проведе съгласно методологията на Европейския банков орган (EБО), използвана при предходния стрес тест на територията на ЕС през 2018 г., като целта му е оценка на устойчивостта на проверяваните банки при хипотетични сценарии (базов и утежнен) с тригодишен хоризонт на предвиждане (2019 - 2021 г.), на базата на допускане за статичен баланс към края на декември 2018 година.

"Резултатите от стрес теста, включващи и тези от прегледа на качеството на активите показват, че коефициентът на базов собствен капитал от първи ред (CET1) на Банка ДСК на консолидирана база, би се променил от отчетеното към края на 2018 г. ниво от 19%, на 19.1%(за 2019 г.) при базов сценарий и на 12.3% (за 2021 г.) при утежнен сценарий. Това са двете години с най-нисък резултат от 3-годишния период за всеки от сценариите.

Тези резултати са значително над границата от 8% при базов сценарий и 5.5% при утежнен сценарий, и потвърждават доброто качество на кредитния портфейл на институцията, както и стабилността на капиталовата база в случай на забавяне на икономиката", пише в съобщението ба банката.

Мениджмънтът на Банка ДСК подчертава, че по отношение на капиталовата позиция, което е и най-важният резултат от процеса на комплексна оценка, Банка ДСК показва убедителни резултати и стабилност.