Брутният външен дълг на България в края на април е 34 112.3 млн. евро (70% от БВП ), което е с 530.1 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2016 г. (34 642.5 млн. евро, 73.1% от БВП).

Дългът намалява с 973.2 млн. евро спрямо април 2016 г. (35 085.5 млн. евро, 74.1% от БВП), показват данните на Българската национална банка.

В края на април дългосрочните задължения са 26 092.8 млн. евро (76.5% от брутния дълг), като намаляват с 562.4 млн. евро спрямо края на 2016 г. Те намаляват с 1461.8 млн. евро спрямо същия месец миналата година.

Краткосрочните задължения възлизат на 8019.5 млн. евро (23.5% от брутния дълг, 16.5% от БВП) и нарастват с 32.3 млн. евро спрямо края на 2016 г. Краткосрочният външен дълг нараства с 488.5 млн. евро спрямо април 2016 година.

Държавният външен дълг е 6505.4 млн. евро (13.4% от БВП). Спрямо края на 2016 г. той намалява с 277.1 млн. евро и се понижава със 192.2 млн. евро спрямо предходния април.

Външните задължения на банковия сектор са 4160.2 млн. евро. Те се понижават с 2.7 млн. евро спрямо края на м.г.. и нарастват с 406.9 млн. евро спрямо април 2016 година.

Външните задължения на другите сектори са 11 263.9 млн. евро. Те нарастват с 60.6 млн. евро (0.5%) спрямо края на 2016 г., а намаляват с 567.2 млн. евро спрямо миналия април.

МФ пласира 50 млн. вътрешен дълг при рекордно ниска доходност

МФ пласира 50 млн. вътрешен дълг при рекордно ниска доходност

Най-голямо количество ДЦК купиха банките и пенсионните фондове

В края на април вътрешнофирменото кредитиране е 12 182.7 млн. евро (25% от БВП), което е с 311 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2016 г. То намалява с 620.8 млн. евро спрямо април на прпедходната година.

През януари - април 2017 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1391.5 млн. евро.

Дългът на България не е бил толкова нисък от десетилетие насам
Обновена

Дългът на България не е бил толкова нисък от десетилетие насам

Стойността на показателя надхвърля тази на БВП в годините на финансовата криза