Брутният външен дълг на България в края на април е 35 379.1 млн. евро (76.3% от БВП), което е с 1288.1 млн. евро (3.8%) повече в сравнение с края на 2015 г. (34 090.9 млн. евро, 77.2% от БВП). Дългът намалява с 3388.4 млн. евро (8.7%) спрямо април 2015 година, покзават публикуваните от БНБ данни.

В края на април т.г. външният  дълг на сектор Държавно управление е 6720.7 млн. евро  (14.5% от БВП). Спрямо края на 2015 г. (5576.3 млн. евро, 12.6% от БВП) той нараства с 1144.4 млн. евро (20.5%). Това основно се дължи на емитираните от България облигации на международните капиталови пазари през март. Дългът на сектора се повишава с 500.1 млн. евро (8%) спрямо април 2015 г. (6220.6 млн. евро, 14.1% от БВП).

В края на април  вътрешнофирменото кредитиране е 12 796.8 млн. евро (27.6% от БВП), което е със 144.4 млн. евро повече в сравнение с края на 2015 г. То намалява с 2941.8 млн. евро (18.7%) спрямо април 2015 г.

През януари – април 2016 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1304 млн. евро (2.8% от БВП) при 4166 млн. евро (9.4% от БВП) за същия период на миналата година.

Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на април е в размер на 5,7059 млрд. евро, като намалява с 1,1531 млрд. евро (понижение с 16,8%) спрямо края на 2015 година. Като процент от БВП нетният външен дълг на България възлиза на 12,3% в края на април 2016 година, намалявайки с 3,1 процентни пункта спрямо края на предходната година.