Брутният външен дълг на България в края на декември 2016 г. е 34 727.6 млн. евро (73.9% от БВП ), което е с 639.1 млн. евро (1.9%) повече в сравнение с края на 2015 г. (34 088.5 млн. евро, 75.3% от БВП), показват данните на Българската народна банка.

В края годината. дългосрочните задължения са 26 711.7 млн. евро (76.9% от брутния дълг, 56.9% от БВП), като нарастват с 502.5 млн. евро спрямо декември 2015 г.

Краткосрочните задължения възлизат на 8015.9 млн. евро (23.1% от брутния дълг, 17.1% от БВП) и нарастват със 136.6 млн. евро спрямо края на 2015 г.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на декември е 6769.7 млн. евро (14.4% от БВП). Спрямо края на 2015 г. (5580.1 млн. евро, 12.3% от БВП) той нараства с 1189.6 млн. евро (21.3%). Това основно се дължи на емитираните през март 2016 г. от България облигации на международните капиталови пазари.

В края на декември 2016 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 540.7 млн. евро, което е със 109.7 млн. евро (0.9%) по-малко в сравнение с края на 2015 г.

През януари - декември 2016 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 6635.8 млн. евро при 8411.8 млн. евро за същия период на предходната година.

Нетният външен дълг на страната в края на декември 2016 г. е 2876.4 млн. евро, като намалява с 3826.7 млн. евро (57.1%) спрямо края на 2015 г. (6703.1 млн. евро). Понижението се дължи на по-голямото нарастване на брутните външни активи (с 4465.8 млн. евро, 16.3%) в сравнение с увеличението на брутния външен дълг (с 639.1 млн. евро, 1.9%).

Като процент от БВП нетният външен дълг възлиза на 6.1% в края на декември 2016 г. при 14.8% в края на 2015 година.