Средните месечни брутни възнаграждения в България са се повишили с 12,2 процента през първото тримесечие на 2019 година спрямо година по-рано, показват актуалните данни на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо последните месеци на м.г. повишението е 3,2 процента.

В обществения сектор средната брутна месечна заплата достига 1 211 лева, а в частния сектор записва догонващ растеж до 1 207 лева.

Най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - със 17,9%, "Други дейности" - с 16,9%, и "Образование" - с 14,8%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2019 г. са:

- "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 2 930 лева

- "Финансови и застрахователни дейности" - 1 994 лева

- "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 877 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

- "Хотелиерство и ресторантьорство" - 729 лева

- "Други дейности" - 898 лева

- "Строителство" - 920 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. нарастват с 26.3 хил., или с 1.1%, спрямо края на декември 2018 г., като достигат 2.32 милиона. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 21.9 и 17.1%.