Очаква се за първи път след 2008 г. салдото по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде положително.Това представлява значително подобрение спрямо първоначалната фискална цел на Бюджета 2016 г. - дефицит в размер на 2 на сто от прогнозния БВП, се посочва в отчета на Министерството на финансите.

Силното фискално представяне през настоящата година и подобряващите се макро дисбаланси са оценени положително и в есенната прогноза на Европейската комисия, както и в направените прегледи на състоянието на публичните финанси във връзка с присъден кредитен рейтинг на страната от редица водещи рейтингови агенции.

Салдото по консолидираната фискална програма на касова основа към края на ноември 2016 г. е положително в размер на 3 465,1 млн. лв. (3,8% от прогнозния БВП). За сравнение, за същия период на 2015 г. беше отчетен дефицит по КФП в размер на 406,4 млн. лв. (0,5% от БВП).

Това означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 4,3 процентни пункта. Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и по-ниското усвояване на капиталовите разходи. Подобрението от страна на текущото превишение на приходите над разходите по сметките за средства от ЕС върху салдото по КФП е значително, като излишъкът по европейските средства е в размер на 1,9% от прогнозния БВП.

Фискалният резерв към края на ноември е 14,3 млрд. лева., в т.ч. 12,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,7 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Ако към тази сума се прибави и вземането по заема към Фонда за гарантиране на вложенията в банките в размер на 1,675 млрд. лв., фискалните буфери във фискалния резерв биха се увеличили до близо 16 млрд. лева.

Поради тази причина в Закона за Бюджета на България за 2017 година не се предвижда нова емисия на международните капиталови пазари през следващата година. А падежиращите в юли 2017 г. 5 годишни облигации, емитирани през 2012 г., в размер на 1,86 млрд. лв. ще бъдат изцяло обезпечени за сметка на наличен ресурс във фискалния резерв.

В резултат на тази стратегия външният дълг на страната ще отчете спад в номиналния размер и дял към БВП към края на 2017 г., което ще се случи за пръв път след 2008 година.