Парите които БНБ годишно изразходва за възнаграждения не са най-важното перо в бюджета ѝ, но със сигурност е най-интересно за обществото и е едно от най-големите. Не е най-важно, защото БНБ макар и държавна, не е бюджетна институция. Тя сама изкарва, при това на пазарен принцип и при нормативни ограничения, парите за своята издръжка. За разлика от министерствата и други бюджетни структури, чиито служители получават заплатите си изцяло благодарение на данъците и таксите, които фирмите и гражданите плащат.

Така че по правило не е редно да гледаме в джоба на хората на която и да е институция, когато тя сама си изкарват парите. Не е редно, но е обществено прието, като това любопитство е добре аргументирано с красиви формулировки като "прозрачност" и "обществен интерес". Човек ще каже, че държавни администрации като Националната агенция за приходите Агенция "Митници" и други подобни, забележете, бюджетни структури, по-малко се нуждаят от прозрачност и от обществен интерес. Дали обаче обществото знае за разходите им за възнаграждения, за това как те се формират, за това колко получават шефовете им и за средния размер на възнаграждението по различните групи персонал?

Що се отнася до БНБ цялата тази информация се публикува всяка година в доклада за бюджета и след това в отчета за изпълнението му. Според този доклад за 2020-а за възнаграждения на списъчния състав на БНБ са предвидени 34 658 хил. лв., които се увеличават с 3360 хил. лв., или с 10.7% спрямо 2019 г. Според доклада на БНБ това увеличение на средствата за възнаграждения на списъчния състав се дължи на няколко фактора: 6.0 хил. лв. (0.02%) за доплащане за по-висока лична квалификация; 191 хил. лв. (0.6%) за доплащане за придобит стаж и професионален опит; 1561 хил. лв. за постигане на 5-процентно увеличение на основните заплати на служителите; 1197 хил. лв. (3.6%) за кариерно развитие на служителите от групи "ръководен персонал" и "специалисти"; 405 хил. лв. (1.3%) в изпълнение на изискванията на ЗБНБ, в това число 79 хил. лв. (0.3%) за възнаграждения на членовете на Управителния съвет.

В доклада на Централната банка се подчертава, че предвиденото нарастване отразява нормативните изисквания в Закона за БНБ, нарастването на работните заплати в сектори, които са в пряка конкуренция за работна ръка с БНБ, инфлацията при потребителските цени, както и публично оповестеното увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 10%.

Съгласно чл. 23, ал. 3 от Закона за БНБ възнагражденията на служителите в БНБ не може да са по-ниски от тези на служители със сходни функции в други банки. Проучването, което Централната банка е направила заа нивата на възнаграждения в банките към 1 юли 2019 г. е показало изоставане за служителите от група "поддържащ персонал" с 6.54% спрямо възнагражденията на служители със сходни функции в банките.

С оглед преодоляване на трудностите, свързани с набирането и задържането на висококвалифицирани специалисти по информационни технологии, е предвидено увеличаване с 6.61% на средствата за възнаграждения на служителите на Банката, попадащи в подгрупа "информатици".

В доклада си БНБ информира, че на основание заложените фактори и във връзка с предвиденото в бюджета за 2020 г. увеличение на средствата за възнаграждения на служителите с 10.4% средните общи месечни възнаграждения по групи персонал през 2020 г. се очаква да бъдат следните: "ръководен персонал" - 5777 лв., "специалисти" - 2657 лв., и "поддържащ персонал" - 1467 лв.

Проведеното към 1 юли 2019 г. проучване на нивата на възнагражденията в банките показва изоставане с 6.17% и на средните общи месечни възнаграждения на членовете на Управителния съвет на БНБ в сравнение с възнагражденията на ръководителите в банките. Във връзка с това месечните възнаграждения на членовете на Управителния съвет за 2020 г. се определят, както следва: 17 888 лв. за управителя; по 15 332 лв. за подуправителите и по 5111 лв. за другите членове.

Разходите за провизии на задълженията към персонала по МСС 19 "Доходи на наети лица" за 2020 г. са в размер на 1115 хил. лв., като са увеличени със 117 хил. лв. вследствие на предвижданото нарастване на възнагражденията спрямо утвърдените за 2019 г.

Планираните разходи за възнаграждения на несписъчния състав на Банката възлизат на 200 хил. лв. и остават непроменени спрямо 2019 г.

За социална дейност са предвидени 2364 хил. лв., или 2.0% от общите разходи, като спрямо утвърдения бюджет за 2019 г. тези разходи се увеличават с 0.6%. Разходите за социална дейност включват групово застраховане на служителите срещу рискове, свързани с живота, здравето и работоспособността им, допълнително доброволно пенсионно осигуряване, издръжка на социални обекти, медицинско обслужване, средства за социален статус на служителите.