Студентите да могат да се обучават в повече от едно учебно заведение. Това предвиждат промени в закона за висшето образование, предложени от служебния ресорен министър проф. Николай Денков.

Предложения проект гласи, че "българските висши училища могат да сключват помежду си споразумения за извършване на съвместно обучение на студенти по специалности от нерегулирани професии от професионални направления, за които всяко висше училище - партньор по споразумението, има акредитация, съответстваща на частта на обучението, която то ще извършва".

Към мотивите към проекта е посочено, че се насърчава сътрудничеството между висшите училища в страната чрез създаването на съвместни мултидисциплинарни специалности, с цел повишаване качеството и ефективността на висшето образование.

Споразуменията между висшите учебни заведения ще влизат в сила след одобряването от просветния министър, като допълнително ще се уточняват въпроси по условията за приема, периодите на обучение, средствата за издръжка, дипломи.

В проекта е записано още, че ВУЗ, получил при програмна акредитация оценка от 8,00 до 10,00 ще има право да извършва обучение в образователна и научна степен "доктор" в изпълнение на научноизследователски проект с финансиране за не по-малко от три години при условия, определени в правилниците за дейността им и съответния научноизследователски проект, и с договор между висшето училище или научната организация, ръководителя на проекта и докторанта. Той ще получава заплащане според работата и условията на договора.

"Докторантите се приемат извън утвърдения от Министерския съвет прием за съответната година и се обучават в редовна форма с договор между висшето училище или научната организация и ръководителя на проекта" е записано в мотивите.