Периодите на криза обичайно са повод за проявление на солидарност и отговорност, но и време, в което някои се опитват да извлекат лични ползи от извънредната ситуация. Пандемията Covid-19 не прави изключение. Проучване в общодостъпните регистри за търговски марки по света показва множество опити за регистрация на търговски марки, съдържащи изразите "coronavirus" или "covid". Каква е целта на подобни заявки?

По дефиниция търговската марка е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Съгласно българското законодателство (Закон за марките и географските означения, ДВ 98 от 13.12.2019 г. "ЗМГО"), правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност всеки знак който е идентичен или сходен на марката и който е използван за идентични или сходни стоки/услуги. Следователно, евентуалната успешна регистрация на марка, съдържаща думи като "coronavirus" или "covid" би дала монопол на притежателя си върху използването на тези означения за конкретните стоки и/или услуги, за които марката е била регистрирана.

Законодателството в областта на регистрацията на марки у нас и по света поставя бариери пред придобиването на монопол върху определен тип думи и означения за конкретни типове стоки и/или услуги, така наречените "абсолютни основания" за отказ на регистрацията, за които ведомствата по регистрация следят служебно. Основните типове абсолютни основания за отказ могат да се обобщят в следните категории:

  • Заявеният знак не отговаря на критериите за марка (знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата);
  • Заявената марка няма отличителен характер. Марка, която описва характеристиките на стоките или услугите, е поради този факт по необходимост лишена от отличителни белези по отношение на същите тези стоки или услуги;
  • Заявената марка се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика по отношение на заявените стоки или услуги;
  • Заявената марка се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите;
  • Заявеният знак се състои изключително от формата на стоката или друга характеристика, която произтича от естеството на самата стока; която е необходима за постигане на технически резултат или която придава значителна стойност на стоката;
  • Заявената марка противоречи на обществения ред или на добрите нрави;
  • Заявената марка може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството, географския произход или други характеристики на стоките или услугите;

Към настоящия момент пред ведомствата на САЩ, Германия и Испания има висящи заявки за регистрация на марки, съдържащи словосъчетанието "corona virus", подадени в последните два месеца. "Covid-19" също е обект на множество подадени наскоро заявки за регистрация в САЩ, Италия, Испания, Великобритания, Чехия и Бенелюкс. Вероятността много от тези заявки да бъдат служебно отказани на абсолютно основание като лишени от отличителност, описателни или противоречащи на добрите нрави е голяма. Разбира се, в случай че стоките и/или услугите, за които се търси закрила не са свързани с настоящата епидемиологична ситуация, марките биха могли да получат закрила. Такъв пример е регистрирана през 2012 г. марка на ЕС "Ebola", ползваща се със закрила за услуги в класове 35, 41 и 42 в областта на онлайн рекламата, телекомуникации, развлечения и софтуерни разработки.

Тоест, службата по интелектуална собственост на ЕС е приела, че думата не е описателна за услуги в посочените класове. Преди няколко дни пък институтът по индустриална собственост на Франция (INPI) е допуснал до публикация заявка за регистрация на словна марка "COVID-19", заявена в края на февруари. Тъй като марката е заявена само за стоки в клас 18 (кожени изделия) и 25 (дрехи), местното ведомство не е възразило на абсолютно основание срещу заявката. И в двата описани случая ведомствата по регистрация са приложили по-либерален подход и не са отказали служебно регистрацията на марки, състоящи се от наименованията на заразни болести за стоки и услуги, които попадат извън сферата на медицината и фармацията. В други държави обаче прилаганите критерии са по-строги.

Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс (BOIP) е публикувала изрично съобщение във връзка със зачестили заявки за регистрация на марки, отнасящи се до епидемията от коронавирус. В публикацията се посочва, че повечето от постъпилите заявки ще бъдат отказани поради описателния им характер. Посочено е също, че подобен пик на заявки за регистрация на марки, съдържащи думи, интензивно използвани в медийното пространство, не е ново явление и подходът на ведомството ще продължи да бъде последователен.

Изрични публикации по темата има и във връзка с подадени заявки в Южна Корея и Китай. Местни специалисти коментират, че заявки за регистрация на марки "Corona Killer", "CORONACOP" и "No Corona" имат малки шансове за успешна регистрация пред ведомството в Корея. Китайски регулатор е наложил глоба от 14 000 щатски долара на агенция по интелектуална собственост депозирала от името на свои клиенти заявки за регистрация на марки, състоящи се от имената на две от основните болници в Ухан, в които се лекуват пациенти с коронавирус. В случая местното законодателство предвижда изрична санкция за представители по индустриална собственост, които подават заявки за регистрация на марки противоречащи на основни принципи в марковото законодателство.

Установените правила за регистрация на марки препятстват злоупотребата при заявяване на думи и изрази, чието използване е особено интензивно в период на криза. Такъв тип заявки рядко успяват да преминат успешно през процедурата по регистрация, тъй като попадат в обхвата на абсолютните основания за отказ. Следва да се има предвид, че дори при успешна регистрация на такава марка, всяко трето лице, във всеки един момент би могло да подаде искане за заличаване на марката. Важно е да подчертаем, че целта и обхватът на закрила, която дават търговските марки обосновава горепосочените ограничения. Напълно различна е хипотезата по отношение на патентните за изобретения в областта на науката, които пряко касаят дадена актуална ситуация, като пандемията от Сovid-19. По своята цел и обхват патентът върху лекарство или ваксина срещу даден вирус е напълно различен от търговска марка, защитаваща самото наименование.

Патентът дава закрила на своя притежател върху дадено изобретение, което отговаря на строги критерии за новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. Монополът, който издаден патент дава на притежателя си позволява да се извлекат икономическите ползи от вложените в разработката ресурси. Същевременно, този монопол е нормативно ограничен на 20 години. Възприето е, че за този период изобретателят или притежателят на патента ще извлече достатъчно ползи от откритието си, след което то следва да стане свободно достъпно за цялото общество. Това е причината в регистрите да съществуват множество патентни, отнасящи се до различни типове коронавируси и до ваксини срещу тях (различни от конкретния тип коронавирус, с който в момента се бори светът). Противно на твърденията за извънредни разкрития от последните дни, тези патентни са широко известни на научната общност. Те са публикувани в общодостъпните регистри на ведомствата по регистрация. Учените, търсещи лекарства и ваксина срещу върлуващия в цял свят тип коронавирус познават тези разработки и вероятно ги използват в изследванията си.

В заключение, злоупотребата с извънредни ситуации, опитите за извличане на ползи и създаване на монополи в контекста на криза ще продължат да съществуват. Подобни моменти обаче ни дават възможност да оценим възможностите на действащите правила да се справят с подобни казуси. Разпоредбите на законодателството в областта на марките позволяват да се препятства недобронамереното заявяване на такъв тип марки.