Според предварителни данни на Националния статистически институт средната месечна работна заплата в страната през второто тримесечие на тази година е 946 лева.

Тя нараства спрямо първото тримесечие с 2,6%, като през април средната брутна месечна работна заплата е била в размер на 962 лева, през май – 942 лева и през юни - 936 лева. 

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата е отчетено в икономическите дейности "Финансови и застрахователни дейности" – повишение със 7,6%, "Образование" – с 6,6%, и "Добивна промишленост" - с 5,5 на сто.

Спрямо предходната година средната месечна работна заплата през периода април - юни нараства със 7,6%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - растеж с 10,9%, "Преработваща промишленост" - с 10,6% и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 9,5 на сто.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2016 година в обществения сектор нараства с 6,3%, а в частния сектор – с 8,1%.

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на настоящата година са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (със средна заплата от 2158 лева), "Финансови и застрахователни дейности" (1764 лева) и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (1647 лева). 

Най-нископлатени през трите месеца до края на юни са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство” (със средна заплата от 594 лева), "Други дейности" (671 лева) и "Административни и спомагателни дейности" (725 лева). 

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България нарастват към края на юни 2016 г. със 76,5 хиляди, или с 3,4% спрямо първото тримесечие на годината, като достигат 2,36 милиона, показват предварителни данни на НСИ.

На тримесечна база най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер като "Хотелиерство и ресторантьорство" – ръст с 50,1%, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 8,9% и "Други дейности" - с 5,7%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 2,9%, е отчетено в дейност "Образование".

Спрямо същия период на 2015 г.,  наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на настоящата година нарастват с 46,1 хиляди или с 2,0% на годишна база, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Преработваща промишленост" - с 10,9 хиляди, "Административни и спомагателни дейности" - с 9,2 хиляди и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 8,4 хиляди.