С 10% ще бъде намалена числеността на персонала в Министерството на енергетиката – от 211 на 191 щатни бройки. Това е регламентирано в новия Устройствен правилник на ведомството, одобрен на правителственото заседание. Това става ясно от правителствената пресслужба. 

Занапред работата на Министерството на енергетиката ще бъде организирана в осем дирекции (две в общата и пет в специализираната администрация и „Вътрешен одит“), инспекторат, финансов контрольор и звено „Защита на класифицираната информация“.

Дирекциите „Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване“ и „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“ съставляват общата администрация на ведомството. Специализираната администрация се състои от следните дирекции: „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“, „Енергийни проекти и международно сътрудничество“, „Природни ресурси, концесии и контрол“, „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“, „Корпоративно управление в енергетиката“. Дирекцията „Вътрешен одит“, инспекторатът, финансовият контрольор и звеното „Защита на класифицираната администрация“ са на пряко подчинение на министъра на енергетиката.

С новия устройствен правилник се цели създаването на условия за по-ефективна работа на администрацията в Министерството на енергетиката. Едновременно с това се очаква новата организация на работа във ведомството да съдейства по-добре за изпълнение на политиката на правителството за структуриране на работещи администрации и ясно дефиниране на тяхната дейност.

С друго решение бяха одобрени вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на енергетиката. Увеличават се разходите на ведомството по политиките в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие за сметка на намаляване на утвърдените средства по бюджетна програма „Администрация“.