Първата година в еврозоната за банките в Хърватия беше, поне за най-големите, наистина сензационна. Това можеше да се очаква, особено като се има предвид високият лихвен процент от 4%, който според решението на Европейската централна банка за референтните лихвени проценти се начислява върху "излишната ликвидност", депозирана в Хърватската народна банка, пише хърватското издание Forbes.

Според официалните данни на Хърватската народна банка банковият сектор през 2023 г. е достигнал печалба от 1,36 млрд. евро, което е ръст от над 90 процента. (През последната година преди присъединяването към еврозоната печалбата на сектора възлизаше на 690 млн. евро).

"Възвръщаемостта на активите се увеличи от 1,0% на 1,8%, а възвръщаемостта на собствения капитал се увеличи от 8,2% на 15,5%. Това е резултат от нарастване на печалбата за текущата година, под влияние на силно нарастване на приходите от лихви. Значителен принос за растежа на тези приходи имаха и приходите от овърнайт депозити", се казва в коментара за развитието на банковата система, сравнявайки резултатите с 2022 г., когато Хърватия не беше в еврозоната. 

Успоредно с отличните резултати на банките през 2023 г., често се изтъква, че цената на заемите в Хърватия днес е по-ниска от средната за еврозоната, въпреки че лихвените проценти по най-важните видове заеми в евро, отпускани на домакинства и компании, растат от средата на 2022 г.

В края на януари, на срещата по случай годишнината от въвеждането на еврото, управителят на Хърватската народна банка Борис Вуйчич посочи, че средният лихвен процент по жилищните кредити в Хърватия е 3,64%, в Германия 4,22%, докато средният лихвен процент за еврозоната е 4,05. Той добави, че лихвата по фирмените заеми до 1 милион евро възлиза на 4,74 процента, докато в Германия лихвеният процент е в размер на 6,27 процента, същевременно средният лихвен процент за сравними заеми в еврозоната е 5,65 процента.

Автомобил на лизинг и еврозоната: Част от договорите ще се променят

Автомобил на лизинг и еврозоната: Част от договорите ще се променят

Какво стои зад 25% ръст при договорите за лизинг на коли за година?

Лихви по кредити

По данни на Хърватската народна банка за основните категории кредити, отпуснати на домакинства през януари 2024 г., най-високи средни лихвени проценти са регистрирани при нецелевите и други кредити и са в размер на 6,12 на сто. Най-ниската средна лихва през януари 2024 г. е била 3,64 на сто и се отнасяла за жилищните кредити. При кредитите, базирани на овърдрафт, средният лихвен процент през януари 2024 г. е 5,77 на сто. В основните категории кредити, отпуснати на фирми, средният лихвен процент е 4,99 на сто за краткосрочните заеми и 5,18 на сто за дългосрочните заеми.

Лихви по срочни депозити

Средните лихвени проценти по краткосрочните и дългосрочните депозити на граждани през януари 2024 г. са по-високи спрямо стойностите им от януари 2023 г., като средните лихви са 2,25 на сто за краткосрочните и 1,62 на сто за дългосрочните депозити. Средните лихви по срочните депозити на фирмите бяха значително по-високи - възлизаха на са 3,41 на сто за краткосрочни и 2,22 на сто за дългосрочни депозити.

Ако сравним с данните на Българската народна банка за България ще забележим, че лихвите у нас по сревнително еднакви продукти са малко по-ниски от хърватските.

През януари 2024 г. средният лихвен процент по фирмените кредити до 1 млн. евро, договорени в левове е възлизал на 4.22%, а по тези над 1 млн. евро - на 4.28 на сто. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро е възлизал на 5.14%, а по кредитите над 1 млн. евро - на 4.93 процента. През януари 2024 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства до 3.61%, а по овърдрафта в евро остава на ниво от 5.43 на сто.

Печалбата на банките се повиши с над 1.3 милиарда лева за година - какво общо имат ниските лихви

Печалбата на банките се повиши с над 1.3 милиарда лева за година - какво общо имат ниските лихви

На какво се дължи този ръст?

През януари 2024 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове е възлизал на 8.67%. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се понижава е бил 2.57%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове е възлизал на 4.23 на сто. 

Същевременно лихвата по депозитите с договорен матуритет в левове е достигнала 2.31%, а по тези в евро - до 2.87 на сто.