За година печалбата на банковата система се увеличава с с 1.3 млрд. лв. (64.4%) и достига  3.4 млрд. лева. Това показват последните данни на банковата система на Българската народна банка (БНБ) към 31 декември 2023 година. 

За изминалата година банките са реализирали 4.8 млрд. лв. нетен лихвен доход, който е с 1.6 млрд. лв. (50.2%) по-висок от отчетения за 2022 година. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 31 декември 2023 г. възлизат на 411 млн. лв. (при 586 млн. лв. към 31 декември 2022 г.).

"Печалбата на банковата система е солидна, с основен принос от нетния лихвен доход. Същевременно делът на необслужваните експозиции продължи да намалява до исторически най-ниски нива във всички основни сегменти на кредитния портфейл", така коментира наскоро финансовите резултати на банките у нас гуверньорът Димитър Радев. Според думите му значителните ръстове на печалбите на банките през 2023 г. се дължат в немалка степен на еднократни ефекти, включително от забавянето на пренасянето на по-високите лихви по кредитите върху лихвите по депозитите.

Банките в България удържат стабилни лихви по ипотечните кредити

Банките в България удържат стабилни лихви по ипотечните кредити

Има индикации за ранен етап на балонизация на жилищния пазар в София

Според статистиката през четвъртото тримесечие на 2023 г. активите на банковата система нарастват със 7 млрд. лв. (4.2%) и в края на декември възлизат на 172.1 млрд. лева. 

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на четвъртото тримесечие на 2023 г. възлиза на 20 млрд. лв., с 687 млн. лв. (3.6%) повече спрямо края на септември.

Важно е да отбележим, че за нарастването на собствения капитал през периода допринася повишението на печалбата и на натрупания друг всеобхватен доход.

Българинът тегли до 180 хил. лв. заем за жилище: БНБ е готова да "охлади" ипотечното кредитиране още през 2024 г.

Българинът тегли до 180 хил. лв. заем за жилище: БНБ е готова да "охлади" ипотечното кредитиране

За колко години се изплаща имот?