Съветът на директорите на Банката на Русия на заседанието си на 15 септември понижи основната лихвена ставка с 0,5 процентни пункта - до 8,5%, съобщи паричнокредитният регулатор на страната.

Централната банка намалява лихвата за четвърти път тази година: през април - понижение с 0,5 п.п., а през март и юни - с по 0,25 процентни пункта.

Инфлацията в страната се намира близо до целевото равнище на банката от 4%, а икономиката продължава да расте, отбелязва Съветът на директорите. На фона на благоприятната динамика на цените на редица стоки и услуги се понижават инфлационните очаквания, но въпреки това те още не са се закрепили устойчиво на ниско равнище.

Средносрочните рискове за превишаване на инфлационните цели все още преобладават над тези за устойчиво движение на инфлацията надолу. За поддържане на инфлацията близо до равнището от 4 на сто, Банката на Русия ще продължи да провежда умерено твърда паричнокредитна политика, се посочва още в съобщението на банката.

От Банката на Русия отбелязват склонността на населението към спестяване на фона на понижаване на лихвите по кредитите, повишаване на икономическата активност и доходите.

В хоризонта на близките две тримесечия регулаторът допуска възможността за ново понижаване на ключовата лихвена ставка, подчертават от Централната банка на Русия.

Всяко решение по отношение на основната лихва ще зависи от оценката на рисковете, от същественото и устойчиво спазване на инфлационните цели, от динамиката на потребителските цени и икономическата активност в страната.