Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 1 329, а новопостроените жилища в тях са 6 430. Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. сградите са с 401 повече, или с 43,2%, а жилищата в тях нарастват с 2 121, или с 49,2%. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт.

В сравнение с предходните тримесечия броят на жилищните сгради, въведени в експлоатация, постоянно нараства. През второто тримесечие на 2021 г. техният брой е 838, а новопостроените жилища в тях са 4 058. Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2020 г. е още по-малък - 766, а новопостроените жилища в тях са 3 660 броя.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2021 най-много са тези със стоманобетонна конструкция - 76,3%, с тухлена - 20,5%, с друга - 2,4%, и с панелна - 0,8%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (73,9%), следвани от жилищните кооперации (18,7%). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, жилищните кооперации, вили и сгради от смесен тип.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 235 сгради с 2 173 жилища, Пловдив - 175 сгради с 460 жилища, и Варна - 162 сгради с 1 186 жилища в тях. Най-малко са в Плевен, Търговище, Враца и Силистра, Смолян, Монтана.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (41,9%), следват тези с три стаи (32,8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3,9%.

Общата полезна площ (сума от жилищната и спомагателната площ) на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 618,4 хил. кв. м, или с 48,5% повече в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., а жилищната площ се увеличава с 53% и достига 492,1 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 96.6 кв. м през четвъртото тримесечие на 2020 г. на 96.2 кв. м през същото тримесечие на 2021 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Монтана - 208,9 кв. м, и Габрово - 192,2 кв. м, а най-малка - в областите Враца - 52.3 кв. м, и Благоевград - 67,9 кв. метра.