През първите три месеца на 2020 г. Пловдив изпреварва София по започнали строежи на нови жилищни сгради, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Подобна бе картината и през последните три месеца на миналата година.

През първото тримесечие в Пловдив са започнати общо 146 жилищни сгради, а в София - 136. Огромно е предимството на столицата обаче в броя на жилищата в тези сгради - 1 596 за София срещу 387 за Пловдив. Последният "губи" и от Варна (661 жилища) и Бургас (617 жилища).

През първото тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 847 жилищни сгради с 4 454 жилища в тях и с 529 686 кв. м обща застроена площ, на 12 административни сгради/офиси с 4 873кв. м РЗП и на 545 други сгради с 510 416кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 14,7%, жилищата в тях - с 22,8%, а разгънатата им застроена площ - с 22.4%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 9,1%, но тяхната РЗП спадас 58,6%.Започнатите други видове сгради са по-малко с 11,2%, докато тяхната РЗП се увеличава с 23.2%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради в цялата страна са по-малко с 2,8%, жилищата в тях - с 0,6%, а разгънатата им застроена площ - с 15,4%. При броя на започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад, съответно с 29,4 и 84,1%. Броят на започналите нови сгради следва тенденцията от предходните години, в които първото тримесечие е най-слабо.

През първото тримесечие на 2020г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 351 жилищни сгради с 6 317 жилища в тях и 815 293 кв. м разгъната застроена площ, на 22 административни сгради/офиси с 641 83кв. м РЗП и на 883 други сгради с 472 160 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 10,6%,жилищата в тях - с 15,5%, а общата им застроена площ -с 9,0%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 4,8%,а общата им застроена площ - с 204,9%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 19,9%, а разгънатата им застроена площ - с 22.6%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 8,3%, докато жилищата в тях намаляват с 19,3%, а разгънатата им застроена площ - с 21,1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП също намалява, съответно с 21,4 и 4,8%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 23,2%, а разгънатата им застроена площ - с 15,7%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София(столица) - 227, Пловдив - 201, Варна - 153, София - 113, и Бургас - 87. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2 512, Пловдив - 701, Варна - 680, Бургас - 676, и Кърджали - 236.